Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

Gmina Leśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4615281
 • Data zamieszczenia: 2019-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśnica
  ul. 1 Maja 9
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 4615281
  REGON: 53141333700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: • dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej (jezdnia o szerokości min. 5,0m, chodnik jednostronny, wraz z systemem odwodnienia, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), • dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z projektem przyłączy do poszczególnych działek wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, • dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w obrębie proj. zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Dworcową i Słowackiego w Raszowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - zgodnie z uzgodnieniem branżowym nr TD/OOP/OMD3/2018-10-24/0000001 z dnia 23.10.2018 roku, dla terenu położonego w Raszowej pomiędzy ul. Dworcową i Słowackiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.500 PLN. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach