Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie

Miasto Żyrardów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 15 67 , fax. 46 858 15 11
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żyrardów
  Plac Jana Pawła II 1
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 15 67, fax. 46 858 15 11
  REGON: 75014865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrardow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku przy ul. Narutowicza 42.Część 2: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku przy ul. Wyszyńskiego 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą z części zamówienia 10.1.1. Cześć 1-2000zł. 10.1.2. Cześć 2-2000zł. 10.2. Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171, z dopiskiem: „wadium na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków usytuowanych w Żyrardowie.” 10.4. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach