Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Pastuszków na odcinku od ul. Mokry Ług do ul. Budniczej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów
  Al. gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Pastuszków na odcinku od ul. Mokry Ług do ul. Budniczej na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:• koncepcja usytuowania drogi w planie i uzgodnienie z Zamawiającym – orientacyjne parametry geometryczne ulicy: długość ok. 700mb, jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0m, chodnik jednostronny lub dwustronny szer. min. 2,0m (opcjonalnie ciąg pieszo-rowerowy), zieleń, szerokość pasa drogowego 9,5÷12,0m,• aktualna mapa do celów projektowych,• opracowanie dotyczące ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (otwory badawcze wykonać w ilości co najmniej 1 punkt na 100 m),• uzgodnienie geometrii drogi oraz uzyskanie zatwierdzonego przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym m. st. Warszawy projektu Stałej Organizacji Ruchu,• plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu zaopiniowana pozytywnie na Naradzie Koordynacyjnej w BGiK,• opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia,• projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny zawierające w swym zakresie m.in.:* budowę drogi gminnej klasy „L” lokalna o kategorii ruchu KR3,* budowę kanalizacji deszczowej do ulicy Budniczej w przypadku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu w ul. Budniczej, na pozostałym odcinku odwodnienie powierzchniowe z rozsączeniem do gruntu,* budowa oświetlenia ulicznego,* przebudowa napowietrznej/podziemnej linii teletechnicznej,* przebudowy w niezbędnym zakresie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu,* uzyskanie decyzji środowiskowej,• wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości będących we władaniu osób prywatnych lub spółek, a niezbędnych do zajęcia pod realizację inwestycji • inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni,• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,• przedmiar robót w oparciu o KNNR,• kosztorys inwestorski w oparciu o KNNR (uproszczony) wykonany w programie „NORMA”,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach