Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych rozbiórek trzech budynków położonych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych rozbiórek trzech budynków położonych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę budynków przy: 1.1. ul. Gościniec 15 C (budynek mieszkalny i garaż wolnostojący), 1.2. ul. Skałackiej b/nr (budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze), 1.3. ul. Buskiej 9 (garaż na dwa boksy), zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi (szt.3), stanowiącymi załącznik do Rozdziału III SIWZ (istotne postanowienia umowy). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na rozbiórkę z Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Mokotów. UWAGA: Jedna ściana budynku garażowego położonego przy ul. Buskiej 9 przebiega w linii granicznej działki (od strony ul. Nałęczowskiej), drugim bokiem przylega do budynku mieszkalnego ujętego w Gminnej ewidencji Zabytków (ID: 00004015) i w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Natomiast budynek garaży jak i sama działka ew. nr 78 nie są wpisane indywidulanie do rejestru zabytków, nie leżą też na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 2. Teren jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM „Polkowska”, ul. Polkowska 7, 00-727 Warszawa. 3. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 4. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 5.Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 6.4. zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, stanowiącymi załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy, 6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, 6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, 6.7. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), m. in. winna być trwale oprawiona. 7. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w którejkolwiek dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie opisanym w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ. 8. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 10. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ. 11. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 12. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać dokumentację projektową i kosztorysową, posiadającymi doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży budowlanej konstrukcyjnej w właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu. Praktyka zawodowa projektanta będzie oceniana w kryteriach oceny ofert. 13. Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia a koniecznych do wykonania projektu materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru częściowego dotyczącego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonanej dla jednego bądź dwóch adresów wskazanych w pkt. 3.1. SIWZ wraz z pozwoleniem na rozbiórkę z Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dla tego adresu. Odbiór częściowy potwierdzony będzie protokołem odbioru częściowego. W przypadku dokonania odbioru częściowego istnieje możliwość dokonania płatności częściowej, w sposób opisany w § 6 ust.2 Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III siwz. 16. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych. 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 16.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 16.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna się składać z: 1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ, 2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. 7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty. 8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), 9. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów–potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na załączniku nr 5 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ., powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, 9.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach