Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 111 215 , fax. 713 111 252
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  Al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 713 111 215, fax. 713 111 252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja p/n „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania.” Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 zadania (części). Zadanie (część) 1 p/n „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy w Biskupicach Podgórnych.” Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Biskupicach Podgórnych na dz. nr 6/4 i 6/3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę świetlicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie 2 (część) p/n „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne.” Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż ul. Polnej (dz. nr 12/1) na odcinku od dz. nr 5/40 do dz. nr 6/3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę chodnika oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości: zad. 1 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), zad. 2 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem – Wadium/ „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania” (zad. 1 / 2). 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty elektronicznej: ppiwowarski@ugk.pl w wydzielonym odrębnym pliku (np. ...pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadom1ości podać znak sprawy oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, a także musi posiadać co najmniej następujące elementy: • nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, • kwotę gwarancji, • termin ważności gwarancji, • wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, • zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. • musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym dokumentu złożonego wraz z ofertą stanowiącego dowód wniesienia wadium wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA I INFORMACJE O ICH SKŁADANIU. 1. Do oferty (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z poniższymi zastrzeżeniami: 1) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstawy wykluczenia i spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w wyżej wymienionym oświadczeniu; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu; 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (zalecane jest złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach