Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. „Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP”

Gmina Miasta Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 61 49 100 , fax. 014 611 83 99
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 61 49 100, fax. 014 611 83 99
  REGON: 52389600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. „Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn. „Pod kryształem-estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejska przy dworcu PKP”. 2. Projekt zakłada stworzenie poczekalni miejskiej stanowiącej punkt informacyjny (plan miasta) dla osób odwiedzających Bochnię. Centralną część projektu stanowić ma podświetlany kryształ, wokół którego ulokowane maja zostać ławki oraz stojaki rowerowe. Całość winna być otoczona drzewami i odpowiednio oświetlona. Z jednej strony przestrzeń zamknięta zostanie ścianą, na której ulokowane będą: mapa Bochni, symbole miasta oraz inne ważne informacje. 3. Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 4820 przy ul. Ks. J. Poniatowskiego w Bochni, zawierającej poprzez: 1) utwardzenie nawierzchni terenu (nawierzchnia z kostki brukowej niefazowej), 2) budowę oświetlenia parkowego oraz oświetlenia drzew (projektory z czujnikiem zmierzchowym) wraz z instalacją zasilającą, 3) montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery), 4) budowę ściany z betonu architektonicznego lub płyt z włókno cementu z mapą Bochni, symbolami i informacjami o Bochni, 5) budowę podświetlanego „kryształu” z masy akrylowej lub innego materiału o podobnych parametrach. 4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik graficzny Nr 1 do SIWZ z orientacyjnym zakresem planowanej inwestycji oraz wzór umowy. 5. Do obowiązków wykonawcy należy również: 1) opracowanie wniosków i uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, zezwoleń, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, badań, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 2) w razie konieczności uzyskanie od osób uprawnionych zgody na wejście w teren nieruchomości, 3) sporządzenie mapy do celów projektowych, 4) skoordynowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowej ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i koncepcjami dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji, 5) uzgadnianie z zamawiającym na bieżąco rodzajów przyjmowanych w dokumentacji projektowej materiałów oraz przyjmowanych rozwiązań projektowych, 6) wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego przejście dla pieszych z projektowanego placu w kierunku dworca PKP. 7) pełnienie nadzoru autorskiego; W przypadku wystąpienia konieczności, w trakcie realizacji robót, Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany będzie do wykonania rysunków zamiennych lub uszczegółowienia dokumentacji projektowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie nie wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym opracowań projektowych, a po ich wykonaniu przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia. 8. Dokumentację projektowo kosztorysową należy opracować w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówienia na roboty budowlane. 9. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac przekazując mu kopie wystąpień o warunki, decyzje, pozwolenia, wytyczne, uzgodnienia i kopie otrzymanych warunków. 10. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami: 1) ustawy Prawo budowlane, 2) obowiązujących norm i aktualnych warunków technicznych wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 3) rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 4) innych obowiązujących przepisów prawa. 11. Przedmiot zamówienia należy wykonać w n/w ilościach: 1) Wizualizacja – 2 egz., 2) Projekt budowlany/dokumentacja zgłoszeniowa – 5 egz., 3) Projekty wykonawcze (dla każdej z branż) – po 3 egz., 4) Specyfikacje techniczne – 3 egz., 5) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – po 3 egz., 6) Forma elektroniczna całości dokumentacji i wizualizacji w formacie pdf. i dwg. na płycie CD/DVD 1 egz. 12. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. 13. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 14. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji. 15. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71222000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131. 5. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Pzp. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 3. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. VI.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. 2 pkt 1, 2, 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. (VI.2. pkt 2, 3 SIWZ); b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (VI.2. pkt 1 SIWZ) 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach