Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 51, 81-127 Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 262 537 , fax. 261 262 963
 • Data zamieszczenia: 2019-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 262 537, fax. 261 262 963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 51, 81-127 Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Śmidowicza 51, 81-127 Gdynia. 2. Dane wyjściowe 2.1. Lokalizacja: 1) Budynek nr 265 i teren należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej i znajduje się na terenie zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej. 2) 0021 obręb Oksywie, działka nr 1605, ul. Śmidowicza 51, 81-127 Gdynia. 2.2. Opis stanu istniejącego. 1) Zagospodarowanie terenu. a) Budynek położony jest w środkowej części działki na terenie zamkniętym ogrodzeniem z bramą wjazdową oraz furtką w systemie przepustkowym z wejściem głównym od strony ul. Śmidowicza. b) Teren wokół budynku jest całkowicie zagospodarowany – dojścia do budynku, parking, zieleń urządzona w tym krzewy i zieleń wysoka. 2) Infrastruktura techniczna. a) Przyłącze energetyczne, gazowe, do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. b) Ogrzewanie – kotłownia olejowo-gazowa. 2.3. Budynek – opis ogólny i dane techniczne. Przedmiotowy budynek stanowi zespół o zróżnicowanej formie i funkcji. Znajdują się w nim sale wykładowe, symulatory oraz laboratoria z zapleczem sanitarnym i administracyjnym Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego AMW 1) Budynek murowany tradycyjnie, ściany – cegła ceramiczna, stropodach żelbetowy, dach płaski kryty papą; dwie kondygnacje od strony południowej, trzy kondygnacje od strony wschodniej, w znacznej części podpiwniczony; na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia magazynowe i techniczne wymagające remontu, kondygnacje nadziemne – wymagają remontu zgodnie z niniejszym opisem. 2) Powierzchnia zabudowy: 1 132 m2 Kubatura budynku: 13 923 m3 Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 2313 m2 Wysokość budynku: max ~ 12,80 m Ilość kondygnacji: 2/3 nadziemne + częściowe podpiwniczenie 2.4. W 2018/2019 roku zostały wykonane prace związane z termomodernizacją budynku. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 3.1. Prace przedprojektowe: 1) Wizja lokalna w terenie - dokumentacja fotograficzna, ewentualne odkrywki z użyciem własnego sprzętu. 2) Wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 3) Wykonanie mapy do celów projektowych, jeżeli będzie wymagana. 4) Wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku 265. 3.2. Dokumentacja projektowa, wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym opisie, obejmująca wykonanie projektu z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odstępstw dotyczących remontu pomieszczeń w budynku nr 265, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmujące m.in.:  zaprojektowanie kanalizacji deszczowej do ul. Śmidowicza wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków,  sprawdzenie i zaprojektowanie naprawy/wymiany podłączeń rur spustowych do kanalizacji deszczowej,  dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wykonanie ekspertyzy p.poż.,  remont węzłów sanitarnych z uwzględnieniem oceny i ewentualnej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym pionów,  zaprojektowanie remontu pomieszczeń piwnicznych po badaniu wilgotności i ocenie poziomu zasolenia, z uwzględnieniem prac naprawczych ścian (skucie tynków, iniekcje) oraz wentylacji zapewniającej właściwą wymianę powietrza,  zaprojektowanie obudowy kanałów wentylacyjnych w szczególności w pomieszczeniach służbowych, salach wykładowych i ciągach komunikacyjnych,  zaprojektowanie sufitów podwieszanych w szczególności w ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem ww. kanałów, oświetlenia (ogólnego, awaryjnego) oraz instalacji wymaganej przepisami p.poż.,  remont pomieszczeń w budynku w zakresie malowania i szpachlowania ścian, wymiany posadzek (z uwzględnieniem funkcji poszczególnych pomieszczeń), sufitów podwieszanych z uwzględnieniem zmian w instalacjach istniejących i projektowanych,  wymiana wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,  na poziomie I piętra – połączenie pomieszczenia 208 z pomieszczeniem 209,  przeprojektowanie wentylacji w pomieszczeniu Laboratorium silników turbinowych i Sali wykładowej,  częściowa wymiana instalacji elektrycznych, w tym wymiana instalacji oświetleniowej ogólnej i gniazd wtykowych na energooszczędne oraz tanie w eksploatacji oprawy oświetleniowe LED sterowne czujnikami ruchu,  demontaże instalacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty) w wysokości 4 800,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp). Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 4) do SIWZ; oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( załącznik nr 14)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach