Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: Budowa placu zabaw - Park w Kozłowej Górze przy ulicy Zamkowej i Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3939379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 3939379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn: Budowa placu zabaw - Park w Kozłowej Górze przy ulicy Zamkowej i Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionej w ofercie Wykonawcy koncepcji w zakresie budowy placu zabaw wraz z odwodnieniem obejmującej sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich w obrębie działki 98/37 położonej w parku w Kozłowej Górze w rejonie ulicy Zamkowej i Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 /Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r /Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji projektowej. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić: - nawierzchnię bezpieczną piaskową dla użytkowników placu zabaw z pogrupowaniem w zależności od wysokości upadku z urządzeń zabawowych, pod którymi są układane, - pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, - elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, - odwodnienie terenu, jeżeli nastąpi taka konieczność, - rozwiązania kolizji z sieciami, jeżeli nastąpi taka konieczność, - wydzielenie stref możliwie różnorodnych grup wiekowych dzieci, - zapewnienie dojścia pomiędzy strefami i urządzeniami, - oznakowania urządzeń czytelnymi tabliczkami informacyjnymi pokazującymi możliwość i sposób wykorzystania każdego urządzenia na placu zabaw, - sporządzenie regulaminu korzystania z placu zabaw. Zaleca się wizję lokalną w terenie. Zamontowany sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami i powinien posiadać świadectwa dopuszczające użytkowanie, które wynikają z obowiązujących w tej materii przepisów prawa. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania placów zabaw i zagospodarowania terenu oraz budowy placu zabaw zapewniającego dzieciom wysoki komfort zabawy i ochronę przed urazami. Należy przewidzieć nasadzenia zieleni jako uzupełnienie terenów zielonych. Odpowiedni dobór krzewów i drzew powinien utworzyć miejsca zacienione, komponujące się w przestrzeni oraz dostosowane do warunków miejscowych. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. Opracowanie powinno obejmować: - zakup i aktualizację mapy do celów projektowych, - zakup wypisów z rejestru gruntów, które będą przedmiotem opracowania projektowego, - uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, - projekt zagospodarowania terenu z elementami zieleni, - kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami warunkującymi zgłoszenie wykonania robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę, - dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, - projekty wykonawcze branżowe w zakresie przebudowy / zabezpieczenia infrastruktury kolidujących z zamierzoną inwestycją, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania, - szczegółowe kosztorysy inwestorskie z zestawieniem kosztów dla poszczególnych branż, - przedmiary robót, - zbiorcze zestawienie kosztów, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, - przedłożenia do akceptacji do Wydziału Inwestycji i Remontów opracowanej dokumentacji przed złożeniem projektu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Piekarach Śląskich, - przedłożenia pełnej dokumentacji do Wydziału Gospodarki Przestrzennej celem uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach kompletną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej, przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: estetyka i oryginalność koncepcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach