Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli.

Gmina Nowa Sól - Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 590 300 , fax. 684 590 358
 • Data zamieszczenia: 2021-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól - Miasto
  ul. M. J. Piłsudskiego 12
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 590 300, fax. 684 590 358
  REGON: 97077028000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z kotłem dwufunkcyjnym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania i niezbędną wentylacją pomieszczenia kotła oraz ogrzewania etażowego i wpięcia do instalacji wody cieplej i instalacji wody zimnej dla 100 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli, zakwalifikowanych do projektu „Ekologicznie w mieście, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zadania): - część nr 1 obejmująca 50 lokali mieszkalnych, - część nr 2 obejmująca 50 lokali mieszkalnych. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na rzecz zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań, projektów itp. wykonanych w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach