Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu Przedmiot główny: CPV: 71.32.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie projektowania 2. Zamawiający informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.2. Poprawa mobilności miejskiej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. 3. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie obejmującym: 1) budowę ciągów pieszo-rowerowych od skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Sienkiewicza w kierunku ulicy Agrykola poprzez działkę nr 72/2, obręb 18, do ronda im. Żołnierzy Wyklętych – w lokalizacji oznaczonej na rysunkach nr 1 i 2, stanowiących załącznik do wzoru Umowy – długości około 600 m wraz z budową oświetlenia, odtworzeniem i dostosowaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, zabezpieczeniem i regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, studzienek, linii kablowych itp.), dostosowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem ewentualnych kolizji w zakresie uzgodnionym z Departamentem Zarząd Dróg – etap I. 2) budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w ulicy T. Kościuszki, działka nr 137, obręb nr 18 – w lokalizacji oznaczonej na rysunkach nr 1 i 2, stanowiących załącznik do umowy – długość ciągu pieszo – rowerowego około 460 m, długości chodnika około 150 m. - wraz z odtworzeniem i dostosowaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, zabezpieczeniem i regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, studzienek, studzienek, linii kablowych itp.), dostosowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem ewentualnych kolizji oraz przebudową oświetlenia w zakresie uzgodnionym z Departamentem Zarząd Dróg – etap II. 3) budowę ścieżki rowerowej, oraz ciągów pieszo – rowerowych w ulicy T. Kościuszki, działki nr 213/6, 385, 7, obręb nr 9, oraz działki nr 3, 23, obręb 6. – w lokalizacji oznaczonej na rysunkach nr 1, 2, 3, 4, stanowiących załącznik do wzoru Umowy – długości około 1400 m. - wraz z odtworzeniem i dostosowaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, zabezpieczeniem i regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, studzienek, studzienek, linii kablowych itp.), dostosowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, budową kładki dla ruchu rowerowego nad rzeką Kumielą, usunięciem ewentualnych kolizji, przebudową i budową oświetlenia w zakresie uzgodnionym z Departamentem Zarząd Dróg, budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi – etap III. 4) budowę miejsc postojowych na działce nr 386, obręb 9 – wraz z odtworzeniem i dostosowaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, zabezpieczeniem i regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, studzienek, studzienek, linii kablowych itp.), dostosowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem ewentualnych kolizji w zakresie uzgodnionym z Departamentem Zarząd Dróg – etap IV. 3a. Zamawiający informuje, że rysunki nr 1, 2, 3 i 4, stanowiące załącznik do umowy są wstępnymi założeniami trasy przebiegu ciągów pieszo rowerowych i po konsultacji z Wykonawcą mogą ulec zmianie. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych uwzględniających podział na etapy, o których mowa w sekcji II.4) pkt 3. Ogłoszenia o zamówieniu. Rozwiązania zawarte w projektach muszą umożliwiać niezależną realizację poszczególnych etapów. Projekt wykonawczy musi zawierać m.in.: rysunki w skali 1:500 z określeniem zakresu koniecznych robót, projektowane rzędne niwelety, przekroje konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi - jezdnie, chodniki, miejsca postojowe itp., spadki poprzeczne oraz podłużne dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników z określeniem rzędnej istniejącej i projektowanej nawierzchni w przekrojach poprzecznych wyznaczonych nie rzadziej niż 10 m, opis techniczny i technologię wykonania robót. Zamawiający informuje, że projekt budowlany i wykonawczy mogą stanowić jedno opracowanie. 2) pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 3) wykonanie przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym z podziałem na etapy, o których mowa w sekcji II.4) pkt 3. Ogłoszenia o zamówieniu, 4) wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapy, o których mowa w sekcji II.4) pkt 3. Ogłoszenia o zamówieniu, 5) wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres, wytyczne i opisy robót w szczegółowych specyfikacjach technicznych muszą być spójne z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarami robót. 6) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej posiadającej co najmniej część opisowo-tabelaryczną i graficzną w formie mapy w skali 1:500 określającą usytuowanie drzew lub krzewów w sposób czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki drzew i nasadzenia zamienne, nasadzenia krzewów, wykonanie zieleńców i inne elementy w zakresie zieleni wraz z określeniem zakresu robót, 7) uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., wykonanie wszelkich innych czynności, niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zgód na realizację przedmiotu zamówienia, w tym uzyskania decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane. 8) przygotowanie i złożenie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych na realizację przedmiotu zamówienia wraz z niezbędną dokumentacją projektową, 9) uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego, 10) wykonanie badań geotechnicznych podłoża, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wiedzą techniczną, 11) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inżynierem budowy i wykonawcą robót przy realizacji przedsięwzięć, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w zakresie: a) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane, b) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w dokumentacji projektowej kierowanych przez inżyniera budowy oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego, c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego Wykonawca, na wniosek inżyniera budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba, d) Wykonawca każdorazowo udzielał będzie odpowiedzi i wyjaśnień zgłaszanych przez wykonawcę robót i inżyniera budowy dotyczących rozwiązań projektowych. 12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem dokumentów zezwalających na realizację robót budowlanych, tj. decyzji zrid, decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, tj. m.in.: 1) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 4) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 7) Zarządzeniem nr 68/2012 z dnia 5 marca 2012 r. Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie standardów wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego w Elblągu. 6. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać: 1) zgody właścicieli urządzeń technicznych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych na podstawie opracowań będących przedmiotem zamówienia, 2) zgody właścicieli/władających lub administratorów nieruchomości na udostępnienie terenu na cele budowlane oraz wszelkich innych dokumentów związanych z wykonywaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa – pozwoleń, zgód, porozumień, warunków realizacyjnych, sprawdzeń, opinii, uzgodnień, 3) decyzje na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia poprzedzoną m.in. sporządzeniem oceny oddziaływania na środowisko – w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 5) decyzję pozwolenia wodnoprawnego poprzedzoną m.in. sporządzeniem operatów wodnoprawnych – w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 6) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A., 7) warunki techniczne od firm branżowych na usunięcie kolizji uzbrojenia w przypadku zaistnienia takiej konieczności oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektów obiektów umożliwiających eksploatację sieci, wynikających z wydanych zgód, warunków, pozwoleń, 8) wytyczne w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia z Referatu Utrzymania Dróg Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, w tym m.in. do: 1a. Dostarczenia opracowań w ilościach i formach: 1) Projekty budowlane z podziałem na poszczególne branże oraz etapy: • w wersji papierowej – 6 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) – 2 egz. Zamawiający informuje, że projekt budowlany i wykonawczy mogą stanowić jedno opracowanie. 2) Projekty wykonawcze z podziałem na poszczególne branże oraz etapy: • w wersji papierowej – 6 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki) – 2 egz. Zamawiający informuje, że projekt budowlany i wykonawczy mogą stanowić jedno opracowanie w formie projektu budowlano-wykonawczego. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości egzemplarzy: • w wersji papierowej – 4 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf) – 2 egz. 4) Przedmiar robót, z podziałem na poszczególne branże oraz na etapy: • w wersji papierowej – 4 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.xls) – 2 egz. 5) Kosztorys inwestorski, z podziałem poszczególne branże oraz na etapy: • w wersji papierowej – 4 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf oraz *.xls) – 2 egz. 1b. Złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o uzyskanie wymaganego ustawą Prawo budowlane dokumentu umożliwiającego realizację robót budowlanych, tj. decyzji zrid, decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz wszystkimi wymaganymi przepisami załącznikami, w tym m.in. uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, decyzjami: • w wersji papierowej - 4 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz. Zawartość pliku z dokumentacją i przedmiarem w formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej dokumentacji i przedmiaru co do treści i kolejności stron, tj. jeden plik musi zawierać w wszystkie strony m.in. stronę tytułową, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branżowe, uzgodnienia oraz rysunki z szczegółowością pozwalającą je odczytać, z zachowaniem oryginalnych kolorów z podpisami projektantów. W przypadku gdy realizacja robót budowlanych wymagać będzie uzyskania decyzji zrid, Wykonawca sporządzi niezbędne projekty podziału nieruchomości gruntowych wraz z wykazami zmian gruntowych oraz uzyska w tym zakresie uzgodnienie Zamawiającego. 1c. Uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego zezwolenia na realizację robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej, o której mowa w sekcji II.4) pkt 3. Ogłoszenia o zamówieniu. 1d. Złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia: • w wersji papierowej - 3 kpl. • w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz. 2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac projektowych oraz wykonania niezbędnych opracowań wraz zakładanymi terminami uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, opinii niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Harmonogram musi być zgodny z terminami umownymi określonymi w niniejszym postepowaniu oraz uwzględniać realne oraz wymagane przepisami terminy wydawania dokumentów przez właściwe organy i podmioty. 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Nie określa się ilości ani częstotliwości spotkań roboczych z Wykonawcą. Przedmiotowe spotkania organizowane będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb i problemów wymagających konsultacji na bieżąco w czasie realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest także do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, na każde wezwanie, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych. 4. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca, w razie takiej konieczności, opracuje projekty przebudowy infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji. Szczegółowy zakres usunięcia kolizji lub zabezpieczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej będzie wynikał z uzyskanych warunków technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli i zarządzających poszczególnymi sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunków usunięcia kolizji od gestorów sieci przedłoży Zamawiającemu uzyskane warunki wraz z własną opinią, w której wskaże czy wskazany w nich zakres przebudowy sieci jest konieczny do realizacji z uwagi na potrzebę usunięcia kolizji z projektowaną przebudową układu drogowego. W przedmiotowej opinii Wykonawca musi także jednoznacznie wskazać, czy w wyniku określonego w warunkach od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa wartości użytkowych i parametrów technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach publicznych wykonanie tych robót stanowi koszt właściwego właściciela lub użytkownika infrastruktury technicznej. Na podstawie powyższej opinii Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję czy przyjąć i uwzględnić warunki branżowe i wynikający z nich zakres robót w projektach branżowych lub będzie występował o ich zmianę lub podejmie działania w kierunku uzgodnień z właścicielem infrastruktury. Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie będą skutkowały zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości przedmiotu zamówienia. Po wykonaniu projektów z zakresie przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane uzgodnienia dokumentacji w tym zakresie od poszczególnych gestorów sieci. 5. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca uwzględni w projektach podział na etapy, o których mowa w sekcji II.4) pkt 3. Ogłoszenia o zamówieniu. Podział na etapy powinien pokazywać rozwiązania na ich styku i umożliwiać ich niezależną realizację. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłową koordynację w zakresie wszystkich branż, którego funkcję pełnić będzie projektant branży drogowej. 7. Wykonawca w terminach wskazanych w niniejszym zamówieniu przekaże Zamawiającemu za protokołem przekazania w jego siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiące elementy przedmiotu zamówienia, w ilości i formie, o której mowa w sekcji II.4) pkt 7. Ogłoszenia o zamówieniu wraz z oświadczeniem, że dostarczone opracowania i zastosowane w nich rozwiązania są zgodne i skoordynowane w poszczególnych branżach, są wykonane na aktualnych mapach do celów projektowych, są kompletne i wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz zostały sporządzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Przekazane opracowania muszą zostać przekazane w trwałym opakowaniu z opisaną zawartością i posiadać załączony spis poszczególnych opracowań i teczek. Wszystkie opracowania muszą być dodatkowo podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy np. głównego Projektanta. Przyjęcie przez Zamawiającego opracowań i podpisanie Protokółu przekazania nie jest jednoznaczne z protokolarnym odbiorem tych opracowań. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotowych opracowań przy jego odbiorze. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru opracowań, będących przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodności z warunkami zawartej umowy w terminie do 21 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z warunkami zawartej umowy przedłożonych opracowań Zamawiający w terminie 21 dni od ich protokólarnego przekazania przekaże wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości i wad. Ich usunięcie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu poprawionych opracowań zgodnie z warunkami zawartej umowy stanowić będzie podstawę do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych kompletnych elementów przedmiotu zamówienia. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad ujawnionych przez Zamawiającego po podpisaniu tego protokołu. 8. W przypadku pytań wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach nie dłuższych niż 7 dni, które podane zostaną w odrębnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedstawi na dzień zawarcia umowy jako załącznik polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego i współpracy z uczestnikami procesu budowlanego w zakresie i na zasadach określonych w sekcji II.4) pkt 4. ppkt 11) Ogłoszenia o zamówieniu. 11. W ramach zamówienia Wykonawca wykona badania, ekspertyzy, analizy itp., w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania elementów objętych przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca będzie opiniował pod względem technicznym umowy o przebudowę urządzeń energetycznych oraz umowy przyłączeniowe przygotowywane przez właściciela tych urządzeń oraz wspierał Zamawiającego w działaniach na rzecz uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowych przez właściwy w tym zakresie podmiot i zawarcia niezbędnych umów. 13. Wykonawca do 25 dnia każdego miesiąca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu szczegółowego raportu z przebiegu i postępu prac nad przedmiotem zamówienia, który zobrazuje Zamawiającemu stopień zawansowania prac projektowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia przekroczenia terminów Wykonawca wskaże przyczyny opóźnień oraz przedstawi propozycję planu naprawczego, którego wdrożenie pozwoli zachować terminy określone w zamówieniu. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych. 14. Wykonawca na etapie sporządzania map do celów projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskać pełne informacje dotyczące lokalizacji sytuacyjnej i głębokości ułożenia – rzędnych sieci czynnych i nieczynnych uzbrojenia w obrębie zakresu opracowania, informacje muszą być sporządzone na podstawie pomiarów Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli i gestorów sieci. 15. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentację projektową, wystąpią roboty dodatkowe, a dokumentacja projektowa nie będzie zawierała sposobu wykonania tych robót, Wykonawca sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w ramach nadzoru autorskiego i współpracy z uczestnikami procesu budowlanego w terminie wyznaczonym przez inżyniera budowy. Termin ten będzie uwzględniał stopień skomplikowania niezbędnych rozwiązań, termin wykonania niezbędnych uzgodnień i opinii oraz wiedzy technicznej. 16. W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych związanych z realizacją zamierzeń w oparciu o dokumentację projektową, wystąpią roboty konieczne, nie ujęte w dokumentacji ani w przedmiarach robót z powodu błędów projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporządzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposób jednoznacznie określający sposób wykonania tych robót w terminie wyznaczonym przez inżyniera budowy, przy czym obowiązują zapisy dotyczące kar umownych za nieterminowe usunięcie wad i usterek. W przypadku, gdy wykonanie tych robót wynikające z braku tych rozwiązań projektowych wpłynie na opóźnienie realizacji inwestycji, zwiększone koszty realizacji lub pogorszenie jakości wykonanych robót lub pogorszenia parametrów technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odpowiednio: 1) kwotą odpowiadającą dodatkowemu kosztowi, który zmuszony jest ponieść Zamawiający z uwagi na wykonanie robót koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a stanowiących błąd, brak lub wadę tej dokumentacji, 2) kosztami, wynikającymi z wartości robót oraz przy użyciu odpowiednich materiałów, których wykonanie doprowadzi do właściwej jakości robót wynikającej z założeń projektowych, wymagań Zamawiającego, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz obowiązujących przepisów i norm. 17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze oraz wyciągi i wypisy z dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie koszt wydruku i papieru. 7. Termin rękojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakości - usunięcia wad i usterek 48 m-cy od daty sporządzenia protokolarnego odbioru kompletu opracowań, będących przedmiotem zamówienia. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 11. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie dwa tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach