Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową terenu zewnętrznego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
  Sienkiewicza 7
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: 000308703
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową terenu zewnętrznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową terenu zewnętrznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy, załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 9 do SWZ – Inwentaryzacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną min. 300 000,00 zł.Zdolności technicznej lub zawodowej:a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznejo powierzchni min. 2000 m², każdą o wartości realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszeniao zamówieniu.b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych, tworzących zespół projektowy składający się co najmniej z:- Kierownika Zespołu Projektowego (projektant branży konstrukcyjno-budowlanej) – jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;- Projektanta branży architektonicznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;- Projektanta branży sanitarnej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej - sieci, instalacji i urządzeń cieplnych / gazowych / wentylacyjnych / wodociągowych / kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;- Projektanta branży elektrycznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej - sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;- Projektanta branży teletechnicznej - jedna osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej - sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach