Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY UL. BELZACKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD UL. CZESŁAWA NIEMENA DO UL. KOSTROMSKIEJ”

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY UL. BELZACKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD UL. CZESŁAWA NIEMENA DO UL. KOSTROMSKIEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Czesława Niemena do ul. Kostromskiej” zawierającą:  Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy jezdni, chodnika, zatok parkingowych,  Opinie, uzgodnienia i pozwoleń wymagane przepisami szczególnymi,  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz projekt stałej organizacji ruchu,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  Kosztorys inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, kosztorys ślepy,  Przedmiar robót. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia w okresie 2 lat od dnia przekazania dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do: - Udzielania odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonania robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji; - Sprawowania Nadzoru Autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej; - Przeszacowania wartości kosztorysu, na wniosek Zamawiającego. W ramach zadania opisanego powyżej Wykonawca:  Zobowiązany jest przekazać do wiadomości Zamawiającego wszelkich wystąpień o wydanie opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń;  Odpowiedzialny jest za zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową;  Jest w pełni odpowiedzialny za przyjęte metody opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisy wydanymi przez władze centralne i lokalne oraz innymi przepisami, regulaminami i wytycznymi, które są związane z wykonywaniem opracowań projektowych;  Zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane w ramach przedmiotowego zlecenia decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz ewentualne odstępstwa od przepisów i warunków technicznych;  Przedłoży pisemne oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem  Faktycznym;  Przedłoży pisemne oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy urządzeniami;  Zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach technicznych organizowanych na prośbę Zamawiającego;  Zobowiązany jest stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, BHP w czasie prowadzenia prac pomiarowych, inwentaryzacyjnych;  Zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia zamówienia;  Zobowiązany jest przestrzegać prawa autorskie, patenty, licencje;  Zobowiązany jest sprawować Nadzór Autorski, który ma być wykonywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację projektową. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego stawić się na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: a) konsultować z Zamawiającym ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę, b) oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, c) wyjaśniać wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, d) opiniować zgodności projektów technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, e) opiniować zgodność badań geologicznych przekładanych przez Wykonawcę robót z założeniami w dokumentacji projektowej, ewentualne różnice uwzględnić przy dostosowaniu dokumentacji do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego. 2. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej konsultować i uzgadniać ją z Zamawiającym. 3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 124 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935). 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy formie papierowej w ilości: - Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy jezdni, chodnika, zatok parkingowych - 6 egzemplarzy; - Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - 6 egzemplarzy; - Projekt stałej organizacji ruchu - 6 egzemplarzy; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egzemplarzy; - Kosztorys ślepy - 6 egzemplarzy; - Kosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosztów - 6 egzemplarzy; - Przedmiar robót - 6 egzemplarzy. Wykonawca przekaże dokumentację projektową w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (pdf, word, dwg) na płycie CD lub nośniku elektronicznym Pen-drive z wersją papierową. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY. 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: - posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; - posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; - zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 4. Wymagania podane w pkt. 1 nie dotyczą osób: - prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np.: pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownik budowy, projektant branży architektonicznej, projektant branży elektrycznej; geodeta, - będących współwłaścicielami/wspólnikami podmiotu składającego ofertę. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Czesława Niemena do ul. Kostromskiej”. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach