Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA-SZYMONY-GRUSZOWIEC” W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3310009 w. 615, 3319815 , fax. 183 311 242
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Spadochroniarzy 6
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 3310009 w. 615, 3319815, fax. 183 311 242
  REGON: 49050568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mszana.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 604301K „KASINA WIELKA-SZYMONY-GRUSZOWIEC” W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 604301K „Kasina Wielka – Szymony-Gruszowiec” dla odc.I w km 1+400 oraz dla odc.II w km 0+000-0+430. Przedmiot zamówienia obejmuje; 1)uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowy drogi, 2). przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcję projektu przebudowy drogi w zakresie poszerzenia jezdni do uzyskania docelowej szerokości min. 5 m, 3) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy przewidziane w zamówieniu, 4) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, 5) opracowanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego, 6) opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew, 7) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID. 8) uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentów, warunków technicznych, opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, porozumień, itp., niezbędnych Zamawiającemu dla realizacji robót budowlanych, 9) Złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o uzyskanie wymaganego ustawą Prawo budowlane dokumentu umożliwiającego realizację robót budowlanych, tj. decyzji zrid, decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją projektową oraz wszystkimi wymaganymi przepisami załącznikami, w tym m.in. uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, decyzjami Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony uważają przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla której zostały wydane wszystkie wymagane Decyzje zezwalające Zamawiającemu na realizację robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeśli dotyczy – Pełnomocnictwo: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy PZP), 4) Zobowiązanie (jeśli dotyczy) innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w postępowaniu ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach