Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Zielone Maczki do 3 razy sztuka”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322960721
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3 Maja
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322960721
  REGON: 000330051
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Zielone Maczki do 3 razy sztuka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Zielone Maczki do 3 razy sztuka”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.3. Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach