Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 852 203 , fax. 322 852 203
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
  ul. Piastowska 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 322 852 203, fax. 322 852 203
  REGON: 27300935700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach”. Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Plan sytuacyjny przedstawiający zakres planowanych prac ilustruje załącznik nr 8 do SIWZ. 1. Zakres prac obejmuje w szczególności: - budowę pasa drogowego (jezdni, chodnika, drogi rowerowej) w zakresie jak na załączonej mapce poglądowej na ulicy Sielanka na odcinku ok. 2050 mb, - przebudowę i zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej ( w koniecznych przypadkach i wg wskazań Zamawiającego), - zagospodarowanie pasów zieleni (ewentualna wycinka drzew + plan nasadzeń), - analizę i koordynację planowanego zakresu robót z zamierzeniami projektowymi zarządców dróg oraz innych inwestorów, na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz terenów przyległych, jeśli miałyby znaczący wpływ na przedmiotowe opracowanie, - opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzonych projektów ( z podziałem na etapy realizacyjne), - uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego, ewentualnie rozbudowę sieci oświetleniowej, - przebudowę i budowę odwodnienia drogi, - pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania realizacji projektu, - wykonanie koncepcji wariantowych rozwiązań projektowych, - uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości. - zgromadzenie wszystkich danych z zakresu m. in.: • uwarunkowań geotechnicznych i geologicznych podłoża wraz z niezbędnymi opiniami geologiczno-górniczymi, • zapotrzebowania na kanał technologiczny. - należy uwzględnić zastosowanie specustawy drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – DZ. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn.zm.) w przypadku braku możliwości uzyskania zgód właścicieli działek. 2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: - projekt budowlany dla branż: drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz innych koniecznych branż, - projekt wykonawczy dla branż: drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz innych koniecznych branż wraz z częścią graficzną obejmującą: mapy, rysunki, szczegółowe rozwiązania techniczne, organizację ruchu, plan zagospodarowania. - wstępne koncepcje wariantowych rozwiązań projektowych ( w wersji papierowej i elektronicznej), - mapy do celów projektowych (w każdym egzemplarzu projektu), - uzgodnienia branżowe (w każdym egzemplarzu projektu), - plan zagospodarowania terenu ze współrzędnymi w zakresie projektowanej drogi, - wypis i wyrys z rejestru gruntów z odpisami z ksiąg wieczystych - w każdym egzemplarzu projektu, - decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych (jeśli taka będzie wymagana) – w każdym egzemplarzu projektu, - wykonanie inwentaryzacji zieleni, planu wycinki i nasadzeń oraz decyzję na wycinkę drzew i krzewów (jeśli taka będzie wymagana) – w każdym egzemplarzu projektu, - uzgodnienia wszelkich kolizji z gestorami właściwych sieci infrastruktury technicznej i teletechnicznej - w każdym egzemplarzu projektu, - zgody na wejście w teren na czas realizacji inwestycji (tabelaryczny wykaz działek, na których planuje się poprowadzenie robót wraz z informacją o ich właścicielu oraz uzyskanej zgodzie) – w każdym egzemplarzu projektu, - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej branży – 2 egz., - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w każdym egzemplarzu projektu, - przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi – 2 egz. (z podziałem na etapy realizacyjne), - wszelkie konieczne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i opinie, w tym uzgodnienie i pozwolenie wodno-prawne (jeśli będzie wymagane) – w każdym projekcie, - wykonanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót (wraz ze sposobem zabezpieczenia prowadzonych robót) oraz docelowej organizacji ruchu po uzyskaniu właściwych opinii; - wersję elektroniczną dla wszystkich pozycji, - komplet dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, lub pozwolenia w ramach specustawy drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – DZ. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn.zm.) w zależności od trybu postępowania. 3. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić: - inwentaryzację dendrologiczną istniejącego drzewostanu, - rozbiórkę i utylizację rozebranych materiałów, - odwodnienie terenu, - rozwiązania kolizji z sieciami – jeśli takowe wystąpią, - pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania realizacji przedmiotowego projektu wg potrzeb Zamawiającego, w tym przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, - aktualizację kosztorysów inwestorskich, - wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym między innymi: a) w spotkaniach, podczas których prezentowane będą koncepcje proponowanych rozwiązań, b) w dyskusjach publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami, c) w spotkaniach koordynacyjnych z innymi jednostkami realizujących projekty. 5. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących formach i ilościach: a) w formie elektronicznej - w 2 egzemplarzach b) w formie papierowej - w 5 egzemplarzach, c) analizy i koncepcje oraz inne materiały na każdym etapie zostaną przekazane Zamawiającemu w formie i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym minimum po 2 szt. (plansze, prezentacje), d) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zostać wykonana w postaci nieedytowalnej w formacie PDF lub równoważnym pod względem funkcji i popularności oraz w postaci edytowalnej w formatach Word, Excel, DXF w standardzie AutoCAD lub w formatach równoważnych pod względem funkcjonalności i popularności. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w postaci nieedytowalnej PDF lub równoważnej i w postaci edytowalnej czytelnej dla najbardziej popularnych programów kosztorysowych stosowanych w Polsce. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 9 punkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosować zasady zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, którą rozumie się jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 2 marca 2020 r. do godz. 0945.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem jaki przedstawi Zamawiający na stronie internetowej z chwilą umieszczenia informacji z otwarcia ofert). UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art 25a ustawy) które należy złożyć w formie pisemnej. 4) O ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w ofercie pisemne zobowiązanie innego podmiotu dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2.2.SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Dowód wniesienia wadium: kopii potwierdzenia nadania przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach