Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie i montaż barier kierujących migrujące organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009” w ramach działania C.4.5 Zakup i montaż barier, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL” pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). W ramach zamówienia dla lokalizacji przy MEW Kamienna należy wykonać dokumentację projektową, czyli projekt budowlany i wykonawczy posadowienia konstrukcji mocujących barierę, projekt mechaniczny wykonawczy elementów bariery wraz systemem rozkładania i zwijania bariery, systemu składowania bariery po zwinięciu, specyfikację techniczne, przedmiar i kosztorys inwestorski wraz z innymi niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów, uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę; Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń oraz zlecenia robót budowlanych. b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków: o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla realizacji robót budowlanych, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1000,00 PLN. Wadium słownie: jeden tysiąc PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach