Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej Nr 17 do drogi krajowej Nr 48 w miastach Ryki i Dęblin

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 081 8651966
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego 10A 10A
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 081 8651966
  REGON: 43101944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej Nr 17 do drogi krajowej Nr 48 w miastach Ryki i Dęblin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej Nr 17 do drogi krajowej Nr 48 w miastach Ryki i Dęblin: 1) ul. Przemysłowa w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Uwaga: Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie treści tych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki, stosując zasadę spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - zał. Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy - według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ. - Dokument potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). - Wykaz zamówień - według wzoru stanowiącego załączniki Nr 4 do SIWZ. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Za spełnienie powyższego warunku uznane zostanie wykazanie, że we wskazanym wyżej okresie Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 dokumentacje projektową na budowę lub przebudowę dróg o długości minimum 2 km. Do wykazu należy dołączyć dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające należyte wykonanie zamówień. - Wykaz osób - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami stwierdzającymi, że wymienione w wykazie osoby, posiadają niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia, uprawnienia (odpowiednio w zakresie wykonywanych czynności), tj.: - kserokopie uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 118) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2006 r. Nr 83, poz. 578); - kserokopie zaświadczeń osób wykonujących zamówienie, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. oraz art. 12 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach