Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na zadania”

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
 • Data zamieszczenia: 2020-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 713 805 901, , fax. 713 805 900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na zadania”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Powiatu Wołowskiego z podziałem na zadania: 1) Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pełczyn” – część 1, 2) Zadanie nr 2 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno-Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341” – część 2, 3) Zadanie nr 3 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” – część 3, 4) Zadanie nr 4 pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” – część 4. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady realizacji usługi zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8a i 8b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ - jeżeli dotyczy. 3) Informacja na temat osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca składa informację, jeżeli zamierza uzyskać punkty w ramach kryterium II – Doświadczenie zawodowe projektanta. Informacja dotyczy doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - załącznik nr 9 a lub/i 9 b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach