Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jaworowej w Zielonce

Urząd Gminy Białe Błota ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 239 090 , fax. 523 239 080
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Białe Błota
  ul. Szubińska 7
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 239 090, fax. 523 239 080
  REGON: 53143000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bialeblota.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jaworowej w Zielonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jaworowej w Zielonce. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.: 1. we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ************* Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp: *** Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. *** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. *** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu części zamówienia (zakresu rzeczowego) i podania przez wykonawcę firm wykonawców (o ile są już znane), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak takiej informacji oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. *** Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 K.c). ********* Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. *** W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia) i doświadczenia (wykonawców), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. *** Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. ********** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym oraz nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. *** Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.9. SIWZ. *** W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. *** Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ******** Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasobach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć część zamówienia podwykonawcom: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w związku z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. nazwę zadania nadaną przez Zamawiającego; 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.6 SIWZ. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. ********** Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/konsorcja): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 16.6. SIWZ. ********** Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oddzielnie składa ww. oświadczenie (oświadczenie sporządzone według wzoru Zamawiającego, należy złożyć w oryginale). ********** Dokumenty innych podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby: Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.2 i 11.7 SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.8 SIWZ. ************ Dokumenty podmiotów zagranicznych: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym. ************ Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp (np. spółki cywilne, konsorcja): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu spełniają w sposób opisany w pkt. 10.3 SIWZ oraz oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, oświadczenia wymienione w pkt 11.1 SIWZ. **** W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. **** W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. ********* . Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski. ********* Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub zawodową, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. ********* Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, zgodnie z art. 22d ust 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach