Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim

Miasto Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radlin
  ul. Rymera 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 324 590 200, , fax. 324 590 205
  REGON: 273359940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.radlin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy Orkana w Radlinie wraz z nadzorem autorskim. Opis stanu istniejącego i projektowego: Ulica Orkana i Mariacka: Ulica Orkana znajduje się w centrum miasta Radlin (pomiędzy Korfantego i Wieczorka), jest droga miejską. Na odcinku gdzie zakłada się wykonanie oświetlenia ulicznego (pomiędzy ul. Korfantego a Przyjaźni) brak jest obecnie infrastruktury oświetleniowej. Na tym odcinku zaprojektowano jedną latarnię oświetleniowa w miejscu planowanej lokalizacji przejścia dla pieszych (na wysokości Biblioteki Miejskiej). Ulica Mariacka znajduje się w centrum miasta Radlin jest drogą miejską. Na odcinku gdzie zakłada się wykonanie oświetlenia ulicznego (pomiędzy budynkiem MOSiR oraz posesją nr 20) istniejąca infrastruktura oświetleniowa jest niewystarczająca w celu prawidłowego oświetlenia drogi. Teren pomiędzy ul. Orkana, a Mariacką: Pomiędzy ul. Orkana i Mariacką, gdzie planowane jest wykonanie oświetlenia znajdują się: blok mieszkalny własności SM „Marcel”, parking MOSiR Radlin oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Obecnie latarnie znajdują się wzdłuż przejścia pomiędzy ulicami (niskie słupy oprawy tzw.”kule”) oraz na parkingu MOSiR Radlin. Dane do projektowania: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego: 1) Orkana na odcinku od Korfantego do ul. Przyjaźni – dł odcinka ok 160 m; 2) Mariackiej na odcinku od MOSiR do posesji nr 20 – dł. odcinka ok 150 m oraz 3) przejścia lokalnego pomiędzy ul. Orkana, a Mariacką uwzględniając oświetlenie chodnika pod blokiem oraz terenu biblioteki i parkingu przy MOSiR Radlinie – dł. odcinka ok 85 m. Dokumentacja powinna obejmować zaprojektowanie: 1-2) oświetlenia ulicy Orkana i Mariackiej, zakłada się zastosowanie: - Oświetlenia ulicznego ul. Orkana na odcinku od Korfantego do ul. Przyjaźni – dł odcinka ok 160 m i Mariackiej na odcinku od MOSiR do posesji nr 20 – dł. odcinka ok 150 m; - Wysokość słupów wraz z dobraną oprawą, forma i kolorystyka słupów zostaną uzgodnione z zamawiającym na etapie projektowania; - Rozstaw słupów ok. 25-50 m (w zależności od spełnienia parametrów oświetleniowych); - Fundamenty słupowe prefabrykowane producenta słupów lub przez niego sugerowane w celu zachowania gwarancji na całą konstrukcję; - Opraw led o mocy ok 30W – 70 W, kształt i kolorystyka opraw zostaną uzgodnione z zamawiającym; - Linii napowietrznej i/lub kablowej na całej długości projektowanego oświetlenia na etapie projektowania, w zależności od lokalizacji (istniejąca sieć sn, bliskość lasu, zagospodarowanie terenu); - Likwidację istniejącego oświetlenia (opraw) na całej długości. W tym zakresie należy dokonać wszelkich uzgodnień z firmą Tauron Dystrybucja, co do zakresu i sposobu likwidacji urządzeń. 3) Oświetlenia przejścia lokalnego pomiędzy ulicami Orkana, a Mariacką zakłada się zastosowanie: - Oświetlenia parkowego – wysokość słupów wraz z dobraną oprawą od ok 4,0 m. do max 5,0 m. Forma i kolorystyka słupów zostaną uzgodnione z zamawiającym na etapie projektowania; - Rozstaw słupów ok. 25-40m (w zależności od spełnienia parametrów oświetleniowych); - Fundamenty słupowe prefabrykowane producenta słupów lub przez niego sugerowane w celu zachowania gwarancji na całą konstrukcję, - Opraw led o mocy ok. 30W – 50W, kształt i kolorystyka opraw zostaną uzgodnione z zamawiającym, - Linii kablowej na całej długości projektowanego oświetlenia na etapie projektowania, - Likwidację istniejącego oświetlenia na całej długości przejścia lokalnego. W tym zakresie należy dokonać wszelkich uzgodnień z firmą Tauron Dystrybucja oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” co do zakresu i sposobu likwidacji urządzeń. Zakres do zaprojektowania przedstawia: Załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentacja musi uwzględniać na etapie projektowania uwagi i sugestie zarządcy drogi oraz właściciela terenu tj. odpowiednio UM Radlin, MBP w Radlinie, czy tez SM Marcel. Wykonawca w ramach proponowanej ceny ofertowej wykona maksymalnie dwie aktualizacje kosztorysu inwestorskiego na etapie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Aktualizacja może dotyczyć również podziału zakresu rzeczowego zadania na etapy inne niż założone w kosztorysie podstawowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty rejestrowe potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach