Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach

Gmina Walim ogłasza przetarg

 • Adres: 58-320 Walim, ul. Boczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 494 340
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walim
  ul. Boczna 9
  58-320 Walim, woj. dolnośląskie
  tel. 748 494 340
  REGON: 89071829000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis oraz zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia. Obejmuje on w szczególności: - uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali niezbędnej dla właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę / przebudowę / rozbudowę. - opracowanie oceny stanu technicznego dla elementów budynku podlegających remontowi / przebudowie i ich bezpośredniego otoczenia. - opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej dla elementów budynku podlegających remontowi / przebudowie i ich bezpośredniego otoczenia. - opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów dla realizacji elementów zagospodarowania terenu. - opracowanie dokumentacji projektowej, wg specyfikacji w zał. nr 5 do SIWZ. - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji robót z uwzględnieniem stanu obiektu budowlanego. - zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania nadzoru autorskiego, itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego (jeśli dotyczy) 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy). 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach