Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie", w zakresie: Etap I oraz Etap II.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, Załęska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48178580700 , - , fax. 17 853 54 20
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  Załęska 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48178580700 , -, fax. 17 853 54 20
  REGON: 00059046700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie", w zakresie: Etap I oraz Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie”, w zakresie: 1.1. Etap I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku kuchni z pierwszym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie wraz z rozbiórką obiektów istniejących”. 1.2. Etap II - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczo-kosztowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego z pierwszym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie”. 2. Wykonawca jest obowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii rzeczoznawców i pozwoleń niezbędnych do wykonywania prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca jest obowiązany do opisania w dokumentacji rozwiązań technologicznych, zastosowanych urządzeń lub materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli Wykonawca określi w dokumentacji właściwości urządzeń, materiałów oraz pierwszego wyposażenia za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, będzie zobowiązany opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne (wskazać istotne parametry równoważności w stosunku do opisu referencyjnego), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy PZP. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 5 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 do SIWZ - ogólnych warunkach umowy, stanowiących integralną część SIWZ. 6. W celu prawidłowego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach 31.03.2020r. - 03.04.2020r. w godz. 9:00 – 13:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.sw.gov.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekaże Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do informacji z sesji otwarcia ofert, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.zp.sw.gov.pl. Złożenie oświadczenia dotyczy każdego Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument musi być składany w oryginale. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną