Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej.

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7381400 , fax. 22 7289247
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 7381400, fax. 22 7289247
  REGON: 013267144
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej, umożliwiającej etapowe wykonanie inwestycji : budowa nowego budynku, w tym : • etap I budowa części dydaktycznej • etap II rozebranie starego budynku, zagospodarowanie terenu i budowa boiska - urządzenie zieleni, - mała architektura. • etap III budowa internatu • wykonanie projektów przyłączy i instalacji wewnętrznych; • uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę; • pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 2.2 Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o Wytyczne Powiatu oraz zapisy Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie : 1) dokumentacji projektowej, projektu architektonicznego i projektów branżowych w 5 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i .dwg ; 2) przedmiarów robót w 2 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i .ath 3) kosztorysu inwestorskiego w 3 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i .ath 4) STWIOR w 2 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym w wersji .pdf i .dwg 5) wizualizacje projektowanego obiektu w 3 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym w wersji .pdf 6) kolorystyki i aranżacji wnętrz w 3 egzemplarzach papierowych i na nośniku elektronicznym wersji .pdf Dokumentacja ma być wykonana z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Nadzór autorski 1. W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad ich realizacją na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w całym cyklu realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego. 2. Czynności nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub wyznaczy do ich pełnienia osobę posiadającą uprawnienia projektowe. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do dziennika budowy. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wadliwie wykonany nadzór autorski. Częstotliwość nadzoru autorskiego będzie określona przez Wykonawcę w ofercie – vide pkt XIV SIWZ (14.1) Kryteria oceny ofert - dyspozycyjność podczas nadzoru autorskiego ( minimalnie - nadzór i obecność na budowie nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1. formularz oferty – /zał. nr 1/; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – /zał. nr 2/; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – /zał. nr 3/; 4. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach