Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa strefy basenów zewnętrznych dla Wodnego Parku w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  Al. Marszałka Piłsudskiego 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  REGON: 273340260
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyosoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa strefy basenów zewnętrznych dla Wodnego Parku w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa strefy basenów zewnętrznych dla Wodnego Parku w Tychach.Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia do negocjacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach