Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919.

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
  Plac Okrzei 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4597385
  REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie sprawozdania z tych badań, 2) wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, 3) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z podziałem na branże, 4) wykonanie przedmiaru robót z podziałem na branże, 5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże, 6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na branże, 7) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie, 8) wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu oraz złożenie kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie, 9) pozyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zgód w tym z właścicielami kolidującego uzbrojenia oraz dotyczących zgłoszenia wodnoprawnego, wymaganych a koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji przedmiotowego zadania. 2. Orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy wynosi 970 mb. Droga jednojezdniowa dwupasmowa, klasy Z i kategorii ruchu KR3. 3. Zamawiający do 3 dni od daty podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy mapy zasadnicze do celów projektowych, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej. 4. W dokumentacji projektowej należy ująć: 1) wymianę nawierzchni jezdni z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni lub wymianę całej konstrukcji jezdni - technologię oraz zakres prac należy przyjąć na podstawie wyników badań geotechnicznych (wykonywanych w zależności od potrzeb, min. 4 otwory na głębokość 4 m, rozmieszczone max co 250 m), 2) ujednolicenie szerokości jezdni na poszczególnych odcinkach oraz wykonanie poszerzenia jezdni z właściwymi spadkami na łukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) przebudowę urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia, 4) ciągi piesze i rowerowe oraz miejsca postojowe (kierunek od ul. Rudzkiej do DW919): - strona prawa: przebudowę istniejącego chodnika od ul. Rudzkiej do wjazdu do Szkoły Podstawowej, przebudowę istniejących miejsc postojowych oraz ciągu pieszego przed terenem kościoła, zachowanie chodnika od zakończenia terenu przed kościołem do końca posesji ul. Ofiar Oświęcimskich 49 (chodnik ten kończy się za przejściem dla pieszych), wykonanie pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej od posesji ul. Ofiar Oświęcimskich 49 do przejścia dla pieszych przed cmentarzem, zachowanie istniejącego chodnika od przejścia dla pieszych przed cmentarzem do końca opracowania. - strona lewa: wykonanie pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej od posesji ul. Rudzkiej do terenu piekarni naprzeciwko Szkoły Podstawowej, przebudowa istniejącego chodnika przed piekarnią, wykonanie pobocza z nawierzchnią z kostki brukowej od piekarni do terenu Delikatesów Centrum, przebudowę istniejących miejsc postojowych przed Delikatesami Centrum, przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy (wraz z zabudową elementów oporowych) do końca opracowania, przebudowę istniejących miejsc postojowych przed cmentarzem, 5) zachowanie istniejących przejść dla pieszych oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy Delikatesach Centrum, 6) przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów do posesji i pól, 7) przebudowę kolidujących słupów energetycznych (w tym dwóch rozgałęźnych, trójkątnych zlokalizowanych naprzeciwko ul. Nowej i Jasnej) oraz kolidujących słupów telekomunikacyjnych, 8) przeniesienie innych kolidujących elementów infrastruktury technicznej, 9) wykończenie przyległych w pasie drogowym terenów zielonych, 10) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: progów akustycznych, oznakowania pionowego i poziomego. 5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz OFERTY, 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. SIWZ (opcjonalnie), 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach