Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole” gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 5310300 , fax. +48 (81)5310301
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
  Żelazna 59 A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (81) 5310300, fax. +48 (81)5310301
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodypolskie.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna .

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole” gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole” gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska”. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach