Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań zgłoszonych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku: 1. Kolorowo i aktywnie–doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Pszczynie 2. Aktywnie i rodzinnie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porębie 3. Modernizacja i budowa placu zabaw na terenie ZSP w Piasku

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań zgłoszonych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku: 1. Kolorowo i aktywnie–doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Pszczynie 2. Aktywnie i rodzinnie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porębie 3. Modernizacja i budowa placu zabaw na terenie ZSP w Piasku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań zgłoszonych w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla: 1) Kolorowo i aktywnie – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Pszczynie. 2) Aktywnie i rodzinnie – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porębie. 3) Modernizacja i budowa placu zabaw na terenie ZSP w Piasku. 2. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego, dwóch, lub wszystkich projektów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1-3 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.Ze względu na zastosowanie w niniejszym postępowaniu przetargowym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wskazaniu udostępnienia potencjału podmiotu przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 ust 1 ustawy Pzp nie musi zostać złożony na etapie składania oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach