Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki.

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6839128
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  ul. Pomorska 18 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 058 6839128
  REGON: 00054505300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki, tj. w miejscowości Skowarcz ulica Jaśminowa, Spacerowa i Topolowa oraz w miejscowości Różyny ul. Kościelna wraz z budową oświetlenia ulicznego (z wykorzystaniem opraw ledowych). 1. Przebudowane drogi powinny posiadać parametry techniczne i użytkowe przewidziane dla klasy dróg L, konstrukcję dla obciążenia ruchem KR2 oraz: - pas pieszo-jezdny o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej, o szerokości 5-6 m, w tym wydzielony kolorystycznie pas o szerokości 1,5- 2,0 m; - wydzielone kolorystycznie zjazdy do granic nieruchomości oraz podejścia do furtek o nawierzchni z kostki betonowej; - odwodnienie drogi - nawierzchniowe, systemem spadków podłużnych i poprzecznych w zależności od warunków terenowych, z wykorzystaniem istniejących urządzeń i ewentualnym zastosowaniem separatorów oraz studni chłonnych. W trakcie wykonywania projektu, projektant jest zobowiązany do konsultowania się z Zamawiającym, celem przedstawienia proponowanych rozwiązań technicznych projektu ww. dróg wewnętrznych. Dokumentacja winna zawierać: 1) projekt budowlany i wykonawczy zgodny z ustawą Prawo budowlane - 6 egz. oraz wersja elektroniczna; 2) przedmiar robót - 2 egz. oraz wersja elektroniczna; 3) kosztorys inwestorski - 2 egz. oraz wersja elektroniczna; 4) informację BiOZ - 2 egz. oraz wersja elektroniczna; 5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. oraz wersja elektroniczna; 6) projekty przepustów, studni chłonnych, separatorów - jeśli ich realizacja będzie konieczna, wraz z operatem wodnoprawnym (jeśli będzie wymagany). Mapę do celów projektowych, niezbędną do wykonania projektu, należy wykonać we własnym zakresie. Dokumentacja powinna zostać wykonana na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych. W załączeniu (załącznik nr 4 do SIWZ) - mapa sytuacyjna. Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, w tym art. 20 i 34 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień oraz decyzji, złożenie kompletu dokumentacji budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji objętej zamówieniem, w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. 3. Wykonanie badań gruntowych podłoża na trasie przewidywanej drogi. 4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji (w tym w wersji elektronicznej), objętych przedmiotem zamówienia. 5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w okresie udzielonej gwarancji. 6. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 1.500,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pszczolki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach