Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic: Goduli i Nadbrzeżnej.

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic: Goduli i Nadbrzeżnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. STAN ISTNIEJĄCY Ulice: Nadbrzeżna i Goduli znajdują się w dzielnicy Sośnica. W ul. Nadbrzeżnej znajduje się fragmentaryczna kanalizacja deszczowa, która nie odwadnia pasa drogowego /brak wpustów deszczowych/. Nawierzchnia drogowa jest ziemna nieutwardzona. Istniejący kanał deszczowy kd500 jest włączony do rzeki Kłodnicy. Brak jest w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego. W ul. Goduli brak jest kanalizacji deszczowej. Pas drogowy ulic Nadbrzeżnej oraz Goduli stanowią własność Gminy Gliwice w administrowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (dalej: ZDM). 2. W ramach zadania należy: a) wykonać projekt budowlany, wykonawczy oraz drogowy (projekt drogowy - odtworzenia nawierzchni zostanie wykonany jeżeli będą wymagały tego warunki wydane przez Zamawiającego w toku wykonywanego projektu oraz warunki wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami celem prawidłowego wykonania odtworzenia nawierzchni lub koniecznej do wykonania nawierzchni drogowej gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia) odwodnienia ulic Goduli i Nadbrzeżnej z uwzględnieniem retencji wód, b) złożyć właściwemu organowi kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz inne wymagane przepisami pozwolenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,, c) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub uzyskać przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez organ oraz innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 4) uzyskać pozwolenia, zgody wodnoprawne wymagane ustawą prawo wodne na wykonanie wylotu lub wylotów do rzeki Kłodnicy. 3. Dodatkowe informacje: W celu odwodnienia ulicy Nadbrzeżnej i Goduli należy zaprojektować kanał deszczowy o długości ok. 1 km. Należy określić stan techniczny istniejącego kolektora kd 500 /lub o innej średnicy stwierdzonej podczas wykonania mapy do celów projektowych. W razie konieczności należy przewidzieć jego przebudowę lub modernizację metodą wykopową lub bezwykopową. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej jest rzeka Kłodnica będąca w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z zaprojektowaniem nowych lub przebudową istniejących wylotów do rzeki Kłodnicy należy pozyskać zgody, pozwolenia wodnoprawne lub inne dokumenty i decyzje wymagane ustawą Prawo Wodne. Ze względu na przeciążenie odbiorników należy zastosować retencję kanałową wód deszczowych. Prace związane z odwodnieniem będą związane z remontem drogi wykonywanej łącznie przez administratora drogi: ZDM. W ramach zadania należy stworzyć warunki dla właściwego odwodnienia drogi oraz terenów przyległych ciążących do przedmiotowej zlewni. Należy uzgodnić z ZDM sposób odtworzenia nawierzchni drogowej. W miejscach, w których ZDM nie przewiduje wykonania nawierzchni, a prowadzona będzie kanalizacja deszczowa, należy przewidzieć odtworzenie w pełnym zakresie łącznie z nawierzchnią drogową. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą będącą własnością innych gestorów sieci należy przewidzieć jej przebudowę na odcinku kolizji. Dla potrzeb robót ziemnych, należy przewidzieć wymianę gruntu /100% / obsypkę i podsypkę dla budowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo należy: a) Przewidzieć odtworzenie nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami, decyzją ZDM. b) Wykonać badania gruntu celem właściwego wykonania nawierzchni drogowej. c) Wykonać badania geotechniczne gruntu minimum 6 sztuk /chyba że właściwe wykonanie projektu wymaga wykonania większej ilości badań/. d) Wykonać Odwodnienie jezdni za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej. e) Przewidzieć retencję wód /kanałową/. 4. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 1) Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami, w szczególności: a) ustawy Prawo budowlane, b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 2) Projekt winien zawierać w szczególności: a) przygotowanie i pozyskanie materiałów i dokumentów, uzgodnień w tym warunków i uzgodnień z Zamawiającym oraz administratorem drogi, decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; c) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz drogowego (projekt drogowy - odtworzenia nawierzchni zatwierdzony przez ZDM lub Zamawiającego jeżeli będą wymagały tego warunki wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami celem prawidłowego wykonania odtworzenia nawierzchni lub koniecznej do wykonania nawierzchni drogowej gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia); d) wykonanie przedmiarów robót; e) opracowanie kosztorysów inwestorskich; f) pozwolenia, zgody wodnoprawne, operat/y wodnoprawne. 4. USTALENIA FORMALNE: zasady odbioru przedmiotu umowy określono w § 3 umowy („Odbiór przedmiotu zamówienia”). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt.III. 3)- III. 6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach