Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce. 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej. 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników. 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach. 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach. 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu. 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO. 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości odpowiadającej danemu zadaniu wg tabeli: 1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Polna w Studzionce - 500 zł 1.2. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego- ul. Sokola w Wiśle Małej - 300 zł 1.3. Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników- 1500 zł 1.4. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach- 800 zł 1.5. Projekt przebudowy ul. Anieli Krzywoń w Rudołtowicach - 200 zł 1.6 Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu - 800 zł 1.7. Projekt budowy parkingu w Łące –PBO - 200 zł 1.8. Bezpieczne Siedlice- projekt przebudowy ul. Jagiełły- PBO- 300 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Potwierdzenia wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach