Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi gminnej w ciągu ul. 12 -go Marca poprzez ul. Rzeczną do ul. Wejherowskiej wraz z mostem

Gmina Miasto Reda ogłasza przetarg

 • Adres: 84-240 Reda, ul. Pucka 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6788023 , fax. 58 6783124
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Reda
  ul. Pucka 9 9
  84-240 Reda, woj. pomorskie
  tel. 58 6788023, fax. 58 6783124
  REGON: 19167516100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.reda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka drogi gminnej w ciągu ul. 12 -go Marca poprzez ul. Rzeczną do ul. Wejherowskiej wraz z mostem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie inwestycji do realizacji w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Dz.U.08.193.1194 z póź. zmianami Głównym celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, materiałów do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz przygotowanie materiałów do procedury przetargowej dla wyłonienia wykonawcy robót budowlano - montażowych. Celem zadania inwestycyjnego jest połączenie drogi gminnej nr 130140G (ul. 12-go Marca) z drogą krajową nr 6 ul. Wejherowskaoraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego między ul. Karłowicza a projektowaną rozbudową ul. 12 Marca - Etap 3 Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbudowę drogi gminnej nr 130140G - ul. 12-go Marca od ul. Karłowicza do mostu na rz. Reda, dł. 666 m oznaczenie w planie z. p. 026.1 KD i 027 KD przebudowa mostu na rzece Reda przebudowę drogi gminnej nr 130087 G - ul. Rzeczna, dł. 300 m od mostu na rzece Reda do drogi krajowej nr 6 - ul. Wejherowska oznaczenie w planie z. p. 026.2 KD budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Karłowicza do projektowanej rozbudowy ul. 12 Marca, dł. 315 m w planie z. p. trasa rowerowa Droga gminna nr 130140G ul. 12-go Marca realizowana jest w dwóch etapach Etap 1 od drogi wojewódzkiej nr 216 ul. Pucka do ul. Ogińskiego-2010 r. Etap 2 od ul. Ogińskiego do ul. Karłowicza -2011 r. Etap 3 od ul. Karłowicza do rzeki Reda - przedmiot zamówienia W zakresie planowanej inwestycji należy przewidzieć, także: wykonanie projektu podziału w celu wydzielenia pasa drogowego w obszarze leśnym Puszcza Darżlubska, wycinkę drzew pod poszerzenie pasa drogowego w obszarze leśnym, roboty rozbiórkowe mostu, nawierzchni drogowych infrastrukturę drogową kanalizację deszczową z systemem rowów odwadniających, oświetlenie uliczne, oznakowanie drogowe, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że, zawartość wersji elektronicznej dokumentacji jest zgodna identycznaz wersją papierową Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowań prawnych i formalnych, obejmujących: w wersji tradycyjnej: mapa do celów projektowych 1 egz. projekt zagospodarowania terenu 5 egz. projekty budowlane 5 egz. projekty wykonawcze 5 egz. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ 5 egz. dokumentacja geotechniczna 5 egz. projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. projekt wycinki drzew i krzewów 5 egz. projekt podziału nieruchomości 5 egz. kosztorys inwestorski 5 egz. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 5 egz. w wersji elektronicznej na płytce CD: mapa do celów projektowych w formacie DWG projekt zagospodarowania terenu w formacie PDF projekty budowlano w formacie PDF projekty wykonawcze w formacie PDF Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ w formacie PDF dokumentacja geotechniczna w formacie PDF projekt stałej organizacji ruchu w formacie PDF projekt wycinki drzew i krzewów w formacie PDF projekt podziału nieruchomości w formacie PDF projekty organizacji ruchu w formacie PDF specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formacie PDF kosztorys inwestorski w formacie ATH Norma formularz kosztorysu ofertowego do ogłoszenia przetargu w formacie XLS wniosek i materiały o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek i materiały o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w ramach ceny ofertowej wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie oraz wykonać wymagane badania, ekspertyzy, pomiary. Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Gmina Miasto Reda, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno - prawne należy uzyskiwać w imieniu Gminy na podstawie pełnomocnictwa. Wykonawca przedłoży Harmonogram prac projektowych w terminie 1 tygodnia od daty podpisania Umowy. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wykonanie modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty objęte dokumentacją projektową W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, WYKONAWCA będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców i dokonywał ewentualnych modyfikacji opracowań projektowych, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych protestów i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. Odpowiedzi i modyfikacje Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadkach szczególnie złożonych w ciągu 5 dni roboczych - od przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca pozyska we własnym zakresie: materiały archiwalne, będące w zasobach odpowiednich instytucji, warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. ETAP I - do dnia 20 września 2011 r. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych Projekt koncepcyjny układu drogowego z mostem Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zbiorcze zestawienie kosztów ETAP II - do dnia 10 grudnia 2011 r. Projekt budowlany dla wszystkich branż Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID- projekt podziału nieruchomości, opinie itp. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż Materiały przetargowe kosztorys inwestorski, przedmiary robót Kosztorys inwestorski ETAP III - do dnia 31 marca 2012 r. Uzyskania pozwolenie na budowę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach