Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej.

GMINA BABOSZEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236611091 w.41
 • Data zamieszczenia: 2022-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BABOSZEWO
  ul. Warszawska 9A
  09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie
  tel. 236611091 w.41
  REGON: 130378054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminababoszewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baboszewo przy ul. Warszawskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest część 1 zamówienia na usługi projektowe - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sztucznego zbiornika wodnego małej retencji w Baboszewie przy ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującej w szczególności:1) budowę zbiornika sztucznego o przepuszczalnym dnie o powierzchni około 3 ha, budowę drenów, budowę zapory czołowej zgodnie z założeniami opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej,2) budowę pomostu, 3) budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz potrzeb obsługi terenu objętego opracowaniem także pod względem funkcji jaką będzie pełnił projektowany obiekt, 4) ukształtowanie terenu objętego dokumentacją projektową,5) uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni,6) budowę elementów zagospodarowania terenu: boisko do siatkówki plażowej, mini boisko do gier zespołowych (koszykówka, piłka nożna),siłownia plenerowa, plac zabaw, skatepark, pumptrack, stanowiska do gier zespołowych np. szachy, scena z zadaszeniem wraz z infrastrukturą, altana, stanowiska grillowe, tężnia solankowa, ławki, kosze, kąpielisko – basen otwarty z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych o powierzchni około 300 m2, monitoring terenu objętego inwestycją, przyłącza branżowe,7) budowę oświetlenia terenu - oświetlenie solarne.Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SWZ wraz z załącznikami: - zał. 1 do OPZ - wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - zał. nr 2 do OPZ - dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona decyzją Starosty Płońskiego z dnia 14.07.2022 r., znak: RŚ.6531.3.2022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:- w okresie ostatnich10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej jedną dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni rekreacyjno - sportowej o powierzchni min. 0,5 hektara (5000 m2)lub/i co najmniej jedną dokumentację projektową budowy/przebudowy/rozbudowy sztucznego zbiornika wodnego, retencyjnego o powierzchni terenu min. 0,10 ha (1000 m2).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach