Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 586 800 , fax. 684 586 831
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 586 800, fax. 684 586 831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz świadczenie usług przewidzianych na etapie przetargów i na etapie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: 1) Opracowanie dwóch koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 273.  wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego do przeprowadzenia drogi nad linią kolejową nr 273, z uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę linii kolejowej,  wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie wraz z zabudowanymi urządzeniami, systemami srk i oświetlenia oraz likwidacją lub przebudową przyłączy,  wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, 2) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania, w tym: • Opracowania geodezyjno-kartograficzne, • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, • Opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU), • Opracowań geotechnicznych i geologicznych (wykonanie i dokumentacja badań podłoża gruntowego), • Wielobranżowego projektu budowlanego (PB) wraz niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodami, decyzjami administracyjnymi, • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, • Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż, • Dokumentacja przebudowy linii napowietrznej (linia potrzeb nietrakcyjnych 20kV zabudowanej na wspólnych konstrukcjach), • Dokumentacja przebudowy linii napowietrznej zasilającej podstacje trakcyjną Niedoradz (2 linie napowietrzne 20kV)(przebudowa powyższych linii wymaga wystąpienia do PKP Energetyki Dystrybucji o warunki usunięcia kolizji). • Innych niezbędnych dokumentów i uzgodnień niezbędnych do wykonania Zamówienia. 3) Uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. 4) Opracowanie materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie STWiORB, kosztorys Inwestorski, kosztorys ofertowy, STWiORB) oraz udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowania i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą Robót oraz wynikających z tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów. 5) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskać wszelkie wymagane decyzje, warunki, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, postanowienia i opinie, w tym przygotować niezbędne materiały i dane do wniosku m.in. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz modyfikować i uzupełniać wykonane materiały i opracowania w przypadku zajścia takiej potrzeby. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne zobowiązującymi wymaganiami organów/podmiotów w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: ostateczne wersje dokumentacji środowiskowej wraz z wszystkimi uzupełnieniami, decyzję właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem jej ostateczności, informację na temat podania przez organ do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję ZRID oraz informację na temat podania przez organ do publicznej wiadomości decyzji ZRID. 3) Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia zostanie sfinansowany przez Współzamawiających w n/w częściach, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę: 1) wykonanie dokumentacji projektowej: a. wiaduktu drogowego do przeprowadzenia drogi nad linią kolejową nr 273, z uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę linii kolejowej, b. likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, c. usunięcia kolizji z infrastrukturą kolejową, zostanie sfinansowane przez PKP PLK S.A. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” 2) wykonanie całości dokumentacji projektowej z wyłączeniem kosztów poniesionych przez PKP PLK S.A. - zostanie sfinansowane przez Powiat Nowosolski ze środków ujętych w budżecie powiatu na lata ……………….…… UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie objętym pracami projektowymi oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 1) Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy, w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: 2) pieniądzu, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) oznaczenie (numer) postępowania, d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji (wadium) – odpowiadający terminowi związania ofertą, f) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: PZD.3411.06.2020". Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach