Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji zachodniej części gminy Limanowa.

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3372252 w. 32 , fax. 18 3371337
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. M. B. Bolesnej 18b 18b
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3372252 w. 32, fax. 18 3371337
  REGON: 49050515700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji zachodniej części gminy Limanowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 1.mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym 2.projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem elektrycznym pompowni 3.operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym 4.raport oceny oddziaływania na środowisko i projekt organizacji ruchu (w razie konieczności) 5.przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 6.prawomocne pozwolenie na budowę lub potwierdzenie właściwego organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót 7.pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywany zakres projektu - ok. 100 km kanalizacji sanitarnej Opracowaniem należy objąć następujące miejscowości gminy Limanowa: Bałażówka, Kisielówka, Koszary, Łososina Górna, Makowica, Młynne, Nowe Rybie, Pasierbiec, Rupniów, Sowliny, Stare Rybie, Walowa Góra. W ramach zadania należy wykonać następujące zakresy prac projektowych: 1. Zakres I : W roku 2016 - wykonanie 15 kilometrów projektu sieci obejmującej swym zakresem wsie Koszary i Łososina Górna. Należy uwzględnić, że część terenu w tym zakresie znajduje się w strefie obszarów zamkniętych PKP, obszarów objętych programem Natura 2000 oraz terenów zalewowych (uzgodnienie z RZGW). Należy również przewidzieć przekrój rury umożliwiający włączenie ok. 200 gospodarstw z terenu Gminy Tymbark (wieś Piekiełko) 2. Zakres II: W roku 2017 - wykonanie 30 km projektu kanalizacji sanitarnej. 3. Zakres III : W roku 2018 - wykonanie 30 km projektu kanalizacji sanitarnej. 4. Zakres IV: W roku 2019 - wykonanie 25 km projektu kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną