Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na zadania pod nazwą: 1. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna w km 1+100 do 1+300 (KDO 12-10-122-1); 2. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa - Popardowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3)

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, 313 313
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Nawojowa
  313 313 313
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na zadania pod nazwą: 1. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Niżna w km 1+100 do 1+300 (KDO 12-10-122-1); 2. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa - Popardowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na zadania pod nazwą: 1. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Niżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa Popardowa Niżna w km 1+100 do 1+300 (KDO 12-10-122-1); 2. Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa - przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa - Popardowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia w skali 1:500 zaklauzulowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu, - opracowanie projektu robót geologicznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt, - wykonanie odwiertów zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, - opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, - zatwierdzenie dokumentacji geologiczno inżynierskiej i uzyskanie opinii Państwowego Instytutu Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa, - określenie stanowiska czy istnieje możliwość zabezpieczenia osuwiska wraz z wyliczeniem szacunkowych kosztów takiego zabezpieczenia, - dokumentacja powinna być wykonana z należytą starannością zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, - dokumentacje należy wykonać w 6 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (w formacie pdf.), - zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania i zdobył wszelkie informacje potrzebne do właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 w wersji elektronicznej (w formacie pdf.) do dowolnego wykorzystania przez Zamawiającego, - wszystkie dokumenty należy wykonać dla poszczególnych osuwisk oddzielnie w oparciu o Karty Dokumentacyjne Osuwisk stanowiące załączniki do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713519105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach