Przetargi.pl
WYKONANIE DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO - 2 części zamówienia.

Gmina Myszków ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34)3132682 , fax. (34)3135029
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszków
  Kościuszki 26
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. (34)3132682, fax. (34)3135029
  REGON: 15139849700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO - 2 części zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów mostowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego: 1) Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa mostu nad Potokiem Czarna Struga w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego; 2) Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników. Most/kładka znajdujące się w ciągu drogi publicznej i jego otoczenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 toku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, musi spełniać warunki techniczne umożliwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie powinny wynikać z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych. 3. Rodzaj zamówienia: usługi. 4. Kod CPV dotyczące zamówienia: Główny przedmiot:  71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; Dodatkowe przedmioty:  71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne i kontrolne,  71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN). 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), które będą osobiście wykonywały projekt budowlany budowy/przebudowy mostu/kładki oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób (odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta). 10. Wymagane dane dotyczące wskazywanych osoby/osób i ich doświadczenia Wykonawca podaje w formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. W związku z powyższym, opis przedmiotu zamówienia został podany poniżej w rozbiciu na 1 i 2 część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty: a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym: ­ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej), przy czym treść tego oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu odnosi się do wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, a treść oświadczenia w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania (przesłanek wykluczenia z postępowania) dotyczy każdego z nich z osobna; ­ Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu, które dotyczą niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, b) zobowiązania innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Informacja dotycząca składania ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków w zakładce PRZETARGI/Informacje z otwarcia ofert w dniu zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji podawanych podczas otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, to każdy z nich składa odrębne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane wraz z ofertą winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych (uprawnień zawodowych), zrealizuje te usługi, których wymagane zdolności dotyczą. 4. W odniesieniu do podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada spośród dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) – dokumenty tych podmiotów w zakresie jakim składa je Wykonawca, tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach