Przetargi.pl
Wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz

Narwiański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-204 Kurowo, Kurowo
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11 , fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narwiański Park Narodowy
  Kurowo 10
  18-204 Kurowo, woj. podlaskie
  tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11
  REGON: 20066808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.npn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: park narodowy - państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie corocznych zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu w latach 2019-2022 w obrębach ewidencyjnych Pańki i Kruszewo gmina Choroszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na mechanicznym wykaszaniu realizowanym w latach 2019-2022. Powierzchnia koszenia w danym roku kalendarzowym wynosi 73,76ha. Łączna powierzchnia zabiegów w latach 2019-2022 to 295,04ha (4 lata x 73,76ha). Zabiegi ochrony czynnej będą polegały na mechanicznym wykaszaniu oraz usunięciu biomasy, wykaszanie należy wykonywać przy zastosowaniu urządzeń nie niszczących powierzchni gruntu. W każdym kompleksie (oznaczonym cyframi) co roku należy pozostawić 15-20% powierzchni nieskoszonej. Lokalizacja powierzchni nieskoszonych zostanie corocznie przekazywana Wykonawcy do 30 czerwca. Informacja dodatkowa: Wykonawca realizujący zabiegi ochronne ma zakaz zgłaszania działek ewidencyjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania do wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu przyznania płatności bezpośrednich (JPO), płatności rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz płatności ONW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezębnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika Nr 4 do SIWZ, który należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach