Przetargi.pl
Wykonanie chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Czermin

GMINA CZERMIN ogłasza przetarg

 • Adres: 39-304 Czermin , -
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 77 40 246, , fax. 17 77 41 921
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZERMIN
  - 140
  39-304 Czermin , woj. podkarpackie
  tel. 17 77 40 246, , fax. 17 77 41 921
  REGON: 69058189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czermin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Czermin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Czermin ” 3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie chodników przy drogach gminnych ; Wykonanie chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Czermin: Zadanie nr 1 - przy drodze Nr 1 03325 R Szafranów-Czermin-Zawada w msc. Czermin na odcinku o dług. 132 m; Zadanie nr 2 - przy drodze Nr 103311R Łysaków-Szafranów-Ziempniów w msc. Łysków na odcinku o dług. 104 m; Zadanie nr 3 - przy drodze Nr 103327 R Trzciana- Szadowiec w msc. Trzciana na odcinku o dług. 133 m; Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Czermin: Szczegółowy zakres robót określony jest w Rozdz. 4 SIWZ - Kosztorys ofertowy oraz w Rozdz. 5 SIWZ Dokumentacja Projektowa. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawartymi w Rozdz. 3 SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi minimum 36 m-cy; Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach