Przetargi.pl
Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 15259663000900

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego, budynku szkoły w zabudowie kontenerowej przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Inwestycja obejmuje działki nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 22/1, 57/1 z obrębu 3-07-10. Budynek znajdować się będzie w południowo-zachodniej części nieruchomości, od strony ul. Rafii. Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 404,76 m2. Obecnie w tej części budynku znajduje się boisko do koszykówki oraz bieżnia lekkoatletyczna – elementy przewidziane do rozbiórki. W ramach zadania – na potrzeby szkoły należy wykonać 6 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych na terenie inwestycji. Budynek szkoły przewidziano dla 6 oddziałów wczesnoszkolnych - klas I-III Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 z przeznaczeniem dla 150 uczniów (dziewczynki i chłopcy), 25 uczniów w grupie przypadających na jednego nauczyciela. Zakłada się prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie jednozmianowym. Zakłada się, że do budynku zostaną doprowadzone media z istniejącego budynku szkoły, na zasadzie rozbudowy instalacji. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w części III pkt. 1 i 2 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach