Przetargi.pl
Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych - Obiekt Antoniny-Szamocin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Inowrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, Królowej Jadwigi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(52)3565750
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
  Królowej Jadwigi 20
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(52)3565750
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych - Obiekt Antoniny-Szamocin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych - Obiekt Antoniny-Szamocin Nadzór Wodny w Chodzieży. Opis przedmiotu zamówienia Obiekt Antoniny-Szamocin : - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+000 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska - zastawka w km 0+380 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+650 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+960 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+290 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+450 w m. Raczyn, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+820 w m. Nałęcza, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska - zastawka w km 2+203 w m. Nałęcza, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 2+620 w m. Nałęcza, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 3+100 w m. Nałęcza, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 3+533 w m. Nałęcza, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 4+085 w m. Józefowice, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 4+485 w m. Józefowice, gm. Szamocin - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 5+100 w m. Kosarzyn, gm. Szamocin - pompownia Antoniny – polder Antoniny-Szamocin, gm. Szamocin - pompownia Józefowice-polder Antoniny-Szamocin, gm. Szamocin - wał przeciwpowodziowy rzeki Noteć (wał Antoniny), gm. Szamocin - przepust wałowy na wale p. pow. rzeki Noteć (wał Antoniny w km 1+770), gm. Szamocin Obiekt Antoniny-Szamocin : - budowle piętrzące - 14 szt. - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+000 - Kanał Młynówka Szamocińska - zastawka w km 0+380 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+650 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 0+960 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+290 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+450 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 1+820 - Kanał Młynówka Szamocińska - zastawka w km 2+203 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 2+620 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 3+100 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 3+533 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 4+085 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 4+485 - Kanał Młynówka Szamocińska –zastawka w km 5+100 - pompownie - 2 szt. - pompownia Antoniny – polder Antoniny-Szamocin - pompownia Józefowice-polder Antoniny-Szamocin - wał p. powodziowy - 1 szt. - wał przeciwpowodziowy rzeki Noteć - przepust wałowy - 1 szt. - przepust wałowy na wale p. pow. rzeki Noteć (wał Antoniny w km 1+770) Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają: 1) kosztorys ofertowy - Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) wykaz budowli podlegających eksploatacji - Załącznik nr 10 do SIWZ, 3) zakresy obowiązków - Załącznik nr 11 do SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium należy wnieść w wysokości: 4 170 ,00 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100) 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na rachunek bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7, numer rachunku: 59 1130 1017 0020 1510 6790 0010 z adnotacją: „Wadium - Nr sprawy: BD.ZOZ.1.281.2.2.2019 – Obiekt Antoniny-Szamocin”. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (tj. nazwę Wykonawcy, który składa ofertę lub nazwy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - nr referencyjny sprawy nadany sprawie przez Zamawiającego, - nazwę przedmiotu zamówienia; - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji (nie krótszy niż okres związania ofertą), - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 u ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania). 7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) - na adres poczty elektronicznej: zamówienia.zz-inowroclaw@wody.gov.pl, w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać „Wadium - Nr sprawy: BD.ZOZ.1.281.2.2.2019 – Obiekt Antoniny-Szamocin”. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie albo wniesienie w niewłaściwej wysokości lub formie lub zawierające ograniczenia, o których mowa w pkt. 14.18., skutkuje odrzuceniem oferty. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.14. i pkt. 14.15. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie takie jest wymagane. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.10., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający musi mieć możliwość skorzystania z wadium bez żadnych dodatkowych ograniczeń, zgodnie z pkt 14.14. i 14.15. SIWZ. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia wnoszą wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Wadium złożone w formie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być zawarte przez jednego z tych wykonawców lub ustanowionego przez nich pełnomocnika, z tym jednak zastrzeżeniem, że udzielona ochrona musi dotyczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzn. Wykonawcy muszą być wymienieni w treści umowy gwarancyjnej).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania w tym względzie warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach