Przetargi.pl
Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Bystra- Sidzina

Powiat Suski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 79 00 , fax. 33 874 15 52
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Suski
  ul. Kościelna 5 b
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 875 79 00, fax. 33 874 15 52
  REGON: 072181675
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT w jednostce ewidencyjnej Bystra- Sidzina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) w granicach jednostki ewidencyjnej gminy Bystra-Sidzina (121504_2), zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej. 2. Zakres prac obejmuje: 2.1 Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2.2 Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (baza BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z jednoczesnym ujawnieniem w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektów określonych w załączniku nr 5 (L.p. 15 do 50) do rozporządzenia w sprawie bazy danych bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 2.3 Wykonanie map zasadniczych i ich redakcji w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1e pkt. 2 w/w ustawy. 2.4 Wykonanie analizy dokładnościowej operatów technicznych znajdujących się w zasobie (szacowana ilość operatów znajduje się w załączniku nr 5 do niniejszych warunków technicznych), w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów. 2.5 Zapewnienie spójności baz EGiB, BDOT500 i GESUT poprzez zachowanie relacji przestrzennych i topologicznych. 2.6 Wykonanie działań harmonizujących w systemie Ewmapa. 2.7 Weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych. 2.8 Weryfikacja połączonych baz danych BDOT500 i GESUT – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz. 2.9 Implementacja utworzonych baz w systemie Ewmapa. W wyniku modernizacji powstaną zharmonizowane bazy EGiB, BDOT500 i GESUT, zgodnie z modelami pojęciowymi określonymi w odpowiednich przepisach prawa, pozwalające na prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej. pozostałe informacje w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71222200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (w punkcie 9 Formularza Ofertowego), c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), d) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach