Przetargi.pl
Wykonanie badań laboratoryjnych

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 257 235, , fax. 447 257 251
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 35
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 257 235, , fax. 447 257 251
  REGON: 10055873300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalwtomaszowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badań laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu laboratoryjnego koniecznego do pobierania materiału, zgodnie ze specyfiką badania, w ilościach odpowiednich do ilości zleconych badań. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia załączników i druków zlecenia badania zgodnie ze specyfiką badania. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia wyników badań w terminie zgodnym z czasem podanym w formularzu ofertowym, oraz udostępnienie wyników online, a także przekazania wyników pilnych faksem. Każdy wynik w formie papierowej musi być autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dostarczyć metodykę badań, wymagany dla testu rodzaj materiału, zakres wartości referencyjnych poszczególnych testów oraz warunków przechowywania próbek do czasu ich odbioru przez Przyjmującego zamówienie. O każdej zmianie Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadamia Zamawiającego na piśmie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczania wraz z comiesięczną fakturą zestawienia wykonanych badań, zawierający imienny wykaz pacjentów, rodzaj badania oraz oddział i lekarza zlecającego badania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizytacji w pracowni wykonującej zlecone badania, celem potwierdzenia zgodności sposobu i metod wykonania badania z metodyką dołączoną do oferty. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i posiadających uprawnienia do wykonywania zleconych badań, oraz aparatury badawczo- pomiarowej pozwalającej na wykonanie zleconych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.04.2006r. „w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne”. 8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną za poprawność wykonywanych badań. 9. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek uczestniczenia w ogólnopolskich lub międzynarodowych kontrolach jakości badań, będących przedmiotem zamówienia i przedstawi certyfikaty uczestnictwa w tych kontrolach. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia ewentualnych podwykonawców zleconych badań. 11. Przyjmujący zamówienie wykonuje co najmniej 400 tys. badań rocznie w zakresie badań, oraz ma doświadczenie w prowadzeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia dla jednostek służby zdrowia na terenie Polski. 12. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w aktualnych przepisach prawnych. 13. Przyjmujący zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca zobowiązuje się do identyfikacji dodatniego posiewu krwi beztlenowej. 16. Zaoferowana usługa musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymagań spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów. 18. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85145000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 3, ponad to Zamawiający wymaga złożenia: - wpisu do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, - zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na okres obowiązywania umowy,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą: A\ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale. 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 6) zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2. 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. A\ FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), B\ Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. C\ Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona poniżej w Rozdziale XVII pkt. 16); D\ wykazu jednostek służby zdrowia dla których świadczy usługi badań laboratoryjnych, potwierdzającego, że wykonuje co najmniej 400 tys. badań rocznie w zakresie badań, oraz ma doświadczenie w prowadzeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia dla jednostek służby zdrowia na terenie Polski. Forma wykazu wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach