Przetargi.pl
"Wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz przeprowadzenie długofalowego systemu szkoleń dokształcających kadrę w instytucjach”.

Miasto Rydułtowy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-280 Rydułtowy, Ofiar Terroru 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324537411
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rydułtowy
  Ofiar Terroru 36
  44-280 Rydułtowy, woj. śląskie
  tel. 324537411
  REGON: 276258635
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz przeprowadzenie długofalowego systemu szkoleń dokształcających kadrę w instytucjach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych a następnie w oparciuo opracowaną analizę przeprowadzenie długofalowego systemu szkoleń dokształcających kadrę w instytucjach w celu wzmocnienia kompetencji kadry kierowniczej i rezerwowej Urzędu Miasta Rydułtowy oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 1) Zadanie nr 1 - Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji – Analiza potrzeb szkoleniowych 2) Zadanie nr 2 - Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji – Cykl 6 szkoleń stacjonarnych. 2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 1) 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju, 2) 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 3) 80511000-9 Usługi szkolenia personelu. 3. Dokumentacja oraz wszelkie materiały powinny być oznakowane zgodniez wytycznymi programu Rozwój Lokalny oraz otrzymanym od Zamawiającego logo projektu. 1. Zadanie nr 1 - Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji – Analiza potrzeb szkoleniowych 1) W ramach prac prowadzonych nad lokalnymi dokumentami strategicznymi: Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego (przyjętymi do realizacji uchwałą nr 28.270.2021 Rady Miasta Rydułtowy) Zamawiający zdiagnozował deficyty związane z działalnością Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Zamawiający uznał, iż konieczne jest stałe dokształcanie kadry kierowniczej i rezerwowej w kierunkach nie powiązanych ściśle ze specyfiką reprezentowanych przez nich instytucji a potrzebnych do jej kierowania. 2) Do zadań Wykonawcy należeć będzie zebranie, analiza i opracowanie informacji zgromadzonych w trakcie konsultacji z wyznaczonymi przez Zamawiającego pracownikami Urzędu Miasta Rydułtowy oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 3) Analizą potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i rezerwowej Urzędu Miasta Rydułtowy i miejskich jednostek organizacyjnych należy objąć następujące obszary tematyczne: a) planowanie strategiczne i operacyjne; b) zarządzanie zespołami; c) zarządzanie projektami; d) wykorzystanie zasobów (ludzkich i materialnych); e) szacowanie ryzyka; f) wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania; g) budowanie wizerunku zespołu; h) radzenie sobie z wypaleniem zawodowym (własnym i podwładnych). 4) Opracowana analiza zawierać będzie co najmniej następujące elementy: a) zdefiniowanie problemów, deficytów u kadry zarządzającej i rezerwowej Urzędu Miasta Rydułtowy i miejskich jednostek organizacyjnych; b) propozycja sześciu szkoleń, rozwiązujących zidentyfikowane problemy. Każde szkolenie powinno poruszać inną tematykę; c) określenie programu szkoleń i ich cele. Program każdego szkolenia musi przewidywać część teoretyczną jak i praktyczną; d) przedstawienie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia; e) przedstawienie sposobu oceny efektów szkolenia; f) harmonogram szkoleń, przy uwzględnieniu, że mają rozpocząć się w grudniu 2022 r., a zakończyć w lutym 2024 r. 5) Ostateczny dokument Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do ww. dokumentu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze i ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 2. Zadanie nr 2 - Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji – Cykl 6 szkoleń stacjonarnych 1) W następstwie opracowanej analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zorganizuje 6 szkoleń dla kadry zarządzającej i kadry rezerwowej Urzędu Miasta Rydułtowy i miejskich jednostek organizacyjnych. 2) Szkolenia zostaną przeprowadzone zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej. 3) Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej w lokalu nieodpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego na terenie miasta Rydułtowy. 4) Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 należy wykonać zgodnie z ustalonym harmonogramem. 5) Każde ze szkoleń powinno trwać co najmniej 4 godziny zegarowe, sumarycznie dla wszystkich szkoleń co najmniej 24 godziny zegarowe. 6) Łącznie w szkoleniach udział weźmie 45 osób, nie więcej jednak niż 15 osób w każdym szkoleniu. 7) Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne, które przechodzą na własność uczestnika kursu. 8) Usługi szkoleniowe obejmują zapewnienie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry trenerskiej, niezbędnego sprzętu, materiałów zużywalnych (jeśli dotyczy), materiałów dydaktycznych a także zorganizowanie egzaminu niezbędnego do otrzymania certyfikatu poświadczającego zdobyte kwalifikacje (jeśli dotyczy danego szkolenia) oraz wydanie po zrealizowanej usłudze certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 9) Do obowiązków Wykonawcy związanych ze sprawozdawczością szkolenia należeć będzie przekazanie w terminie 10 dni roboczych po jego zakończeniu wszystkich materiałów tj.: listy osób uczestniczących w szkoleniu, certyfikatów w formie papierowej dla uczestników szkolenia, ankiet ewaluacyjnych, raportu z realizacji całości szkolenia, uwzględniającego potrzeby, problemy, spostrzeżenia uczestników. 10) Podczas realizacji usług szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszystkich obowiązujących w danym okresie zasad/przepisów bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego określonego dla branży, w której działa mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Wdrożone wymagania reżimu sanitarnego stosowane będą wobec wszystkich Uczestników/Uczestniczek uczestniczących w danych zajęciach. 11) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi logistycznej zajęć. 12) Zamawiający informuje, iż nie ubezpiecza Uczestników/Uczestniczek podczas zajęć od NNW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą iż wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentu zawierającego analizę potrzeb szkoleniowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą iż wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia lub warsztatów obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne o tematyce związanej z planowaniemi zarządzaniem.c) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem co najmniej jednym trenerem legitymującym się co najmniej następującym doświadczeniem:tj.: wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń lub warsztatów obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne o tematyce związanej ze szkoleniami z zarządzania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach