Przetargi.pl
Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2009 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3783051 , fax. 041 3783578
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 15 15
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3783051, fax. 041 3783578
  REGON: 29101849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2009 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja użytków zalesionych w 2009 roku w ramach działania 221 PROW Zalesianie gruntów rolnych oraz 223 PROW Zalesianie gruntów innych niż rolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 nr 22, poz. 427 z późn. zm.). Opracowanie dotyczy 16 działek o łącznej powierzchni całkowitej 24,9381 ha (powierzchnia zalesiona 16, 62 ha), położonych w gminach: Busko-Zdrój, Gnojno i Stopnica. W poszczególnych gminach przedstawia się to następująco: L.p. Gmina Ilość obrębów Ilość działek Pow. /w ha/ całkowita Pow. /w ha/ zalesiona Ilość działek zalesionych w całości 1. Busko - Zdrój 4 8 16,4280 9,78 1 2. Gnojno 2 2 2,55 1,95 0 6. Stopnica 3 6 5,9601 4,89 2 Razem 9 16 24,9381 16, 62 3 Wykaz działek do aktualizacji i przekwalifikowania oraz protokóły oceny udatności upraw leśnych zostaną udostępnione do wykorzystania w tut. Wydziale. Plany zalesień posiadają zainteresowani rolnicy. Przekwalifikowanie polega na zmianie gruntu rolnego na grunt leśny, dokonaniu pomiaru zmienionego użytku, przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w tym zmienionym użytku oraz wykonaniu stosownych obliczeń powierzchni zmienionych użytków i sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów. Przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne i dokonanie ponownej klasyfikacji zmienionych użytków powinno nastąpić w ramach stosowanej procedury zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06. 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. nr 19, poz. 97 z późn. zm.). Wykaz zmian gruntowych wykonać należy dla każdego obrębu oddzielnie w formie tabelarycznej zatytułowany Aktualizacja lasów na terenie wsi ... zawierający: nazwisko i imię właściciela, adres zamieszkania, stan przed aktualizacją, stan po aktualizacji w użytkach i klasach, który będzie stanowił załącznik do decyzji o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów. Zmiany z wykonanej aktualizacji należy wprowadzić na mapy klasyfikacyjne. Operat z aktualizacji musi zawierać wszelkie materiały umożliwiające wprowadzenie zmian na mapie ewidencji gruntów. Dla obrębów dla których prowadzona jest numeryczna mapa ewidencji gruntów (Bosowice i Klępie Górne) opracowana dokumentacja winna zawierać szkic i wykaz współrzędnych punktów załamań granic użytków i konturów klasyfikacyjnych. Dla pozostałych obrębów należy w oparciu o rastry map ewidencyjnych nanieść zmienione użytki i kontury klasyfikacyjne na odpowiednie warstwy tematyczne. Obliczoną powierzchnię użytków i klas gleboznawczych wyrównać do powierzchni ewidencyjnej działki. Opracowaniem objąć należy działki z wykazu wg. wykazanej powierzchni. Wszelkie odstępstwa od wykazu należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzasadnić w sprawozdaniu. Materiały skompletować w formie jednego operatu dla całej gminy, w którym należy rozdzielić je poszczególnymi obrębami. Opłata za czynności związane z wydaniem i przyjęciem opracowania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego naliczona zostanie wg załącznika nr 1, tabela III, L.p. 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat ... (Dz. U. Nr 37 poz.333).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713515008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach