Przetargi.pl
Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu „Zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach”

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 89600 Chojnice, ul. Pietruszkowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 974 999 , fax. 523 967 080
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Pietruszkowa 4
  89600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 974 999, fax. 523 967 080
  REGON: 32088000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie - w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu „Zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Chojnicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach programu „Zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Aresztu Śledczego w Chojnicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik do niniejszej SIWZ, - audyt energetyczny, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, przy czym jest on powoływany w drugiej kolejności, jeżeli audyt ex ante nie reguluje zawartych w nim wymagań, - audyt ex ante, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, - audyt wymiany oświetlenia na energooszczędne, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca: 1. przygotuje niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, 2. wykona na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty budowlane wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w załączniku nr 8 do umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW (załącznik do niniejszej SIWZ) 3. sporządzi dokumentację powykonawczą a także uzyska decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 4. Przygotuje dokumentację do rozliczenia projektu: „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Aresztu Śledczego w Chojnicach” objętego umową o dofinansowanie z NFOŚiGW z dnia 27 lutego 2017 r., zgodnie z wytycznymi z niej wynikającymi (wytyczne stanowią załącznik do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216113-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 29.12.2017 roku, godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na nieoprocentowany rachunek: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Gdańsk, nr 25 1130 1121 0000 0004 0720 0003 tytułem: „WADIUM” (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Uwaga! Nie spinać dokumentu trwale Z ofertą, gdyż podlega on zwrotowi zgodnie z nw. pkt. 8. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ww. ppkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – jeżeli wadium wniesione zostaje w innej formie niż pieniężna - dokument wadialny musi wymieniać wszystkich konsorcjantów łącznie. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, iż oferta nie jest prawidłowo zabezpieczona wadium, co spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Zamawiający – na podstawie art. 22 ust. 2 i 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wskazuje, iż: a) o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – tj. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U.poz.557 z późn.zm), mających trudności w integracji ze środowiskiem, b) minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia ww. osób przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki wynosi min. 30% względem wszystkich zatrudnionych, jednak nie mniej niż 50 osób pozbawionych wolności zatrudnionych na pełen etat na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez kilka podmiotów, Zamawiający zastrzega, że wymóg zatrudnienia wynikający z powyższego ust. 1 muszą spełnić konsorcjanci łącznie. Przez „zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz zwalnianych z zakładów pracy” Zamawiający rozumie zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz osób, o których mowa w art. 164 – 167a ustawy Kodeks karny wykonawczy, tzn. osób pozbawionych wolności w okresie na 6 miesięcy przed planowanym zwolnieniem z zakładu karnego/aresztu śledczego, w związku z końcem kary bądź przewidywanym warunkowym zwolnieniem do dnia zwolnienia. Stwierdzić należy więc, że art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp dotyczy osób pozbawionych wolności, których podzielono na 2 kategorie: tj. zwalnianych z zakładu karnego/aresztu śledczego w związku z końcem kary bądź przewidywanym warunkowym zwolnieniem w okresie na 6 miesięcy przed planowanym zwolnieniem do dnia zwolnienia i pozostałych osób pozbawionych wolności. 2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: szczegółowy zakres znajduje się w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach