Przetargi.pl
Wykon. nowego wejścia do bud. przy ul. Piłsudskiego 82 od str. ul. Matejki poprzez przebudowę otworu okiennego zgodnie z zalec. Śl. Woj. Konserw. Zabyt. w K-cach wraz z wykon. dojścia do klatki schod.

GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, ul. Zielna 25 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 325325000
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
  ul. Zielna 25 B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 325325000
  REGON: 242615406
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykon. nowego wejścia do bud. przy ul. Piłsudskiego 82 od str. ul. Matejki poprzez przebudowę otworu okiennego zgodnie z zalec. Śl. Woj. Konserw. Zabyt. w K-cach wraz z wykon. dojścia do klatki schod.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 82 w Bytomiu, poprzez przebudowę istniejącego otworu okiennego od strony ulicy Matejki, zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wraz z wykonaniem dojścia do klatki schodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SWZ – Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik Nr 1.2. do SWZ – Projekt budowlany.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.Gwarancję Wykonawca oferuje w formularzu „Oferta” (Załącznik nr 3a do SWZ). Wykonawca może zaoferować wydłużenie okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert K2 (patrz pkt XVI SWZ).4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:1) co najmniej 1 osobą – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacja równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).UWAGA: Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzystaz dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach