Przetargi.pl
Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 1. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi 2. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi (bez frezowania, np. w przypadku wywrotów gdzie konieczne będzie również karczowanie pni) 3. Odmładzanie starszych drzew w tym cięcia redukcyjne korony drzew (do 30% korony drzewa) oraz zabiegi w celu uzyskania pionowej skrajni drogowej 4. Usuniecie przy użyciu podnośnika połamanych, obumarłych gałęzi z drzew 5. Wycinka gałęzi i odrostów wrastających w światło skrajni drogowej 6. Mechaniczne karczowanie pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji 7. Frezowanie pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu 8. Sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików)i pielęgnacją sadzonki; 9. Uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj.: 3 szt. palików o śred. min. 5cm + taśma parciana szer. min 4 cm) 10. Oczyszczenie z chwastów i trawy powierzchni zielonych ronda (pow. rond zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z przycięciem istniejących krzewów – przewiduje się trzykrotne odchwaszczanie terenów 3 rond tj. 3x3 Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego telefoniczne lub pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać zakres prac, szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*, Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. ZADANIE NR 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie 1. Wycinka drzew wraz z frezowaniem (lub bez frezowania) pni oraz uprzątnięciem terenu na czysto 2. Usuniecie powalonego drzewa (wywroty) 3. Nasadzenia drzew 4. Pielęgnacja drzew Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego ZADANIE NR 3 – ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko 1. Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni, 2. Mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni, 3. Usunięcia drzewa stanowiącego wywrot, 4. Mechaniczne karczowanie pni, 5. Frezowanie pni, 6. Wywóz gałęzi po wiatrołomach, 7. Nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją, 8. Pielęgnacja drzew. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ……….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. Zlecenie będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. ZADANIE NR 4 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie 1. Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni, 2. Mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni, 3. Usunięcia drzewa stanowiącego wywrot, 4. Mechaniczne karczowanie pni, 5. Frezowanie pni, 6. Wywóz gałęzi po wiatrołomach, 7. Nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją, 8. Pielęgnacja drzew. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ……….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. Zlecenie będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. 2. PRAWO OPCJI Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY ZADANIA nr 1 i ZADANIA nr 2. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ odrębnie dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 1 - teren działania RDW w Zielonej Górze - dla zadania nr 2 – teren działania RDW w Kożuchowie 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: ZADANIE nr 1: - konieczność usunięcia drzew, karczowania pni, frezowania pni, sadzenia drzew, odmładzania drzew, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - pilna konieczność usunięcia drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg, - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2: - konieczność usunięcia drzew, karczowania pni, frezowania pni, sadzenia drzew, odmładzania drzew, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - pilna konieczność usunięcia drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg, - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. : Zadanie nr 1 : do dnia 31.12.2018 r. Zadanie nr 2: do dnia 31.12.2018 r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) Zadanie nr 2 – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 zł) Zadanie nr 3 – 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta 00/100 zł) Zadanie nr 4 – 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta 00/100 zł) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310/119/2017 na : Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Dotyczy Zadania nr….” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 13 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji w SIWZ- załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (wzór - załącznik nr 2 do formularza oferty). 1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.7. Oferta winna również zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) dowód wniesienia wadium, 4) wypełniony formularz cenowy, 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach