Przetargi.pl
„Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice”

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.polkowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice” w ramach zadania „Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej” i „Utrzymanie cmentarza gminnego”. Zadanie dotyczy usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach będących własnością Gminy Polkowice lub będących w zarządzie Gminy. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) ścinanie drzew wraz z frezowaniem pniaka: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia – kłody oraz opuszczenie ich na linach; pocięcie pni i grubych konarów na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach może wystąpić konieczność przewiezienia pnia w całości) oraz przewiezienie na odległość do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; sfrezowanie pniaka oraz korzeni na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu; zasypanie dołu po sfrezowanym pniaku ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu; b) ścinanie drzew wraz z karczowaniem karpiny: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia – kłody oraz opuszczenie ich na linach; przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny; pocięcie pni i grubych konarów na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach wystąpi konieczność przewiezienia pnia w całości) oraz przewiezienie na odległość do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; odkopanie korzeni wraz z pniakiem; obcięcie i wydobycie korzeni i pniaka z dołu (o ile nie spowoduje uszkodzenia np. chodnika itp.), zasypanie dołu piaskiem i ziemią urodzajną o warstwie min. 20 cm oraz wywiezienie i zagospodarowanie wydobytej karpiny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) ścinanie drzew bez usuwania karpiny: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczanie ich na linach; ścięcie pnia piłą mechaniczną; pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu o długości ok. 1-1,2 m (w nielicznych przypadkach wystąpi konieczność przewiezienia pnia w całości); wywiezienie drewna, pochodzącego z kłody na odległości do 12 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem przywiezionego drewna w stosy na miejscu wskazanym przez Zamawiającego; rozdrobnienie drobniejszych konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z wywiezieniem zrębków na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; d) frezowanie pniaka: odkopanie korzeni wraz z pniakiem, sfrezowanie pniaka oraz korzeni (o ile ich sfrezowanie nie spowoduje uszkodzenia np. chodnika itp.) na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu; zasypanie dołu po sfrezowanym pniaku ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu; e) ścięcie 1 m2 krzewu: ścięcie krzewu piłą mechaniczną, wydobycie korzeni, rozdrobnienie konarów, gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach