Przetargi.pl
Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 405 994 , fax. 228 405 995
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 28
  00-024 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 405 994, fax. 228 405 995
  REGON: 14267973400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach: 1) dokumentach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, tj.: a) „Przebudowa budynku wielorodzinnego w zakresie wykonania kotłowni, instalacji gazowej i wymiany instalacji c.o. PROJEKT BUDOWLANY”, AZ PROJEKT Andrzej Żabkin, ul. Afrykańska 8/32, 03-966 Warszawa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) dokumentach o charakterze pomocniczym i informacyjnym, tj.: a) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach