Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 GORZÓW WLKP., TEATRALNA
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095-7228-575
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  TEATRALNA 8
  66-400 GORZÓW WLKP., woj. lubuskie
  tel. 095-7228-575
  REGON: 210203083
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2.Wykonawca w przyjętych rozwiązaniach projektowych musi uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności projektować infrastrukturę z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych. 3.Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny następujących prac: 1)Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń itp., związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie potrzebnym dla realizacji robót budowlanych, 2)Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci, 3)Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, 4)Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzgodnionej z Zamawiajacym, 5)Opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją BIOZ, a w tym: a)Projekt budowlany wszystkich branż, b)Projekt wykonawczy wszystkich branż, 6)Sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, 7)Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji szczegółowej wraz z przedmiarami i kosztorysami zerowymi, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, 8)Sporządzenia Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 9)Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach prowadzonej inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 10)Aktualizacja kosztorysów i dokonywanie podziału tego kosztorysu przez okres 2 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski 06 1020 1967 0000 8002 0180 1257 z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa: Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.”Adaptacja pomieszczeń ZSOdzieżowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach